Fotovoltaika, solární ohřev, tepelné čerpadlo, rekuperace, nejsou jen úsporná řešení pro rodinné domy, ale i při správné kalkulaci velice výhodní pomocníci do bytových domů. Úspory jsou  vyšší, protože prostory k vytápění nebo k ohřevu teplé užitkové vody jsou několikanásobně větší než u rodinných domů. V současné době ovšem běží druhá výzva dotačního programu Nová Zelená Úsporám pro Bytové Domy. Což tato úsporná opatření dělá ještě výhodnějšími, kupříkladu pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek.

 

Fotovoltaika pro bytové domy

Fotovoltaika pro bytový dům přináší čistý a šetrný způsob získávání energie a velkou úsporu nákladů na spotřebu elektřiny. Díky dotaci je cena snížena až o 30% nákladů na instalaci. Panely je možno umístit jak na plochou střechu či na šikmou střechu.  Na bytové domy se doporučuje připojení hybridního systému. V praxi to znamená, že elektrická energie z fotovoltaických modulů je ukládána do akumulátorů a není třeba žádné smlouvy s distributorem elektřiny, protože lze zcela zamezit odtokům energie do sítě, avšak jako malá pojistka proti nepřízni počasí je možnost odběru ze sítě ve chvíli, kdy akumulátory v systému nebudou dostatečně nabité.

 

Tepelná čerpadla pro bytové domy

Tepelná čerpadla nejsou jen doménou rodinných domů, ale také bytových domů. Při správném nadimenzování jsou schopna ušetřit až 55% nákladů na vytápění objektu, což pro dům o kupříkladu čtyřiceti bytových jednotkách činí poměrně vysokou částku. Podle prostoru kam je možné jednotky nainstalovat se ve valné většině využívá dvou typů tepelných čerpadel, a to vzduch – voda, nebo země – voda. Pro čerpadlo země – voda je zapotřebí velký prostor na volném pozemku pro kolektory tepla, či vrty. Kdežto čerpadla vzduch – voda lze nainstalovat na plochou střechu bytového domu.

 

Solární a fotovoltaický ohřev pro bytové domy

Solární a fotovoltaický ohřev teplé užitkové vody, jsou dalšími alternativami možnosti úspor. Doporučená varianta tohoto systému je se stávajícím otopným systémem.

Bytové domy

Solární systémy na střechách bytových domů jsou běžnou praxí i v České republice. Společnost SVP solar, s.r.o. je registrovaným odborným dodavatelem a má zkušenosti s instalacemi všeho druhu.

Vyberte si nejvhodnější sestavu pro BD

Kontaktujte naše technické oddělení, které Vám navrhne sestavu přesně na míru.

S volbou a návrhem systému Vám pomohou naši technici a projektanti. Při montážích používáme pouze osvědčené výrobky značek Regulus, Thermosolar, Kerberos či Bramac solar.

Pro celoroční uspokojení potřeby teplé vody je vždy nutné kombinovat solární ohřev s některým z tradičních způsobů ohřevu vody či s tepelným čerpadlem. V bytových domech se využívá buď plynový kotel, elektrokotel, centrální teplovod či nově třeba tepelné čerpadlo vzduch – voda.

U stávajících objektů bývá výhodné předřadit solární zásobník před dosavadní systém ohřevu vody (bojler, kotel se zásobníkem).  U velkých bytových celků se instaluje více zásobníků sériově zapojených.

Poznámka: Solární ohřev TUV není vhodné instalovat tam, kde je voda ohřívána lokálně v každém bytě zvlášť.

 

Sdílení elektřiny v bytových domech

Jde o koncept sdílení elektřiny mezi jednotlivými domácnostmi v bytových domech, která je vyrobena ze společného zdroje. Hlavní myšlenkou je vytvoření skupin zákazníků, kteří budou mít možnost vzájemného sdílení elektřiny vyrobené v společném zdroji. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytové družstvo nechá nainstalovat solární elektrárnu na střechu bytového domu. Elektřina, kterou tato elektrárna vyrobí, je poté rozdělena mezi jednotlivé domácnosti, které se zapojily do energetického společenství.

V rámci sdílení elektřiny je stanoveno jedno hlavní odběrné místo, ke kterému je připojen zdroj elektřiny, a následně jsou připojena další přidružená odběrná místa, která se podílejí na sdílení elektřiny.

V bytovém domě se elektřina sdílí prostřednictvím jednoho hlavního odběrného místa, nazývaného „vůdčí“. Toto místo je připojeno ke společnému zdroji elektřiny a také prodává přebytečnou elektřinu, která není spotřebována v domě (přetoky). Kromě vůdčího odběrného místa existují v domě také přidružená odběrná místa, která jsou jednotlivé byty. Je důležité poznamenat, že pokud se zapojí do sdílení elektřiny, mohou si domácnosti nadále vybírat svého vlastního dodavatele elektřiny.

Pokud mají obyvatelé bytového domu schválenou instalaci společného zdroje, účastníci sdílení si zvolí tzv. alokační klíč, což je procentuální podíl elektřiny, který si vyberou ze společného zdroje. Vyprodukovaná elektřina je pak rozdělena mezi jednotlivé domácnosti podle tohoto klíče. Dodavatel elektřiny poté vyúčtuje celkovou spotřebu elektřiny a odečte množství elektřiny dodané v rámci sdílení.

Kde je sdílení elektřiny možné?

Sdílení elektřiny umožňuje vytvoření společného zdroje i tam, kde někteří vlastníci bytů nebo členové družstva nesouhlasí s jeho instalací. Projektu se mohou účastnit pouze ti, kteří projeví zájem, a ostatní obyvatelé domu nebudou změnou nijak dotčeni. Podmínkou je pouze schválení instalace zdroje ze strany společenství vlastníků nebo bytového družstva. Pro schválení instalace platí pravidla uvedená ve stanovách společenství vlastníků nebo bytového družstva.

Je také nutné nainstalovat nové elektroměry vyššího typu měření, konkrétně průběhové elektroměry (typ B). Samotná instalace průběhového elektroměru je bezplatná, ale zákazník je povinen na své náklady připravit elektroměrový rozvaděč pro jejich umístění.

Kdo může využívat sdílenou elektřinu?

Sdílení elektřiny může být využíváno jak fyzickými, tak právnickými osobami. Sdílení mohou využívat odběrná místa, která jsou připojena k jedné pojistkové skříni pomocí společného hlavního domovního vedení.

Vyrobenou energii spotřebovávají odběrná místa, která se účastní sdílení a mají v daném okamžiku spotřebu elektřiny. Pokud žádné z těchto míst nepotřebuje elektřinu, je energie dodána do distribuční soustavy a vyúčtována na základě smlouvy o výkupu elektřiny.

Rozdělení vyrobené energie mezi odběrná místa, která se účastní sdílení, se provádí pomocí dohodnutého alokačního klíče. Každému přidruženému místu je přidělen podíl energie, který zbyde po spotřebě na vůdčím odběrném místě.

Pro úpravu alokačního klíče je nutné požádat provozovatele výrobního zařízení, který podá u příslušného distributora novou žádost o změnu sdílení. Tato žádost musí obsahovat seznam všech účastníků sdílení a jejich podpisy.

Jak mohu požádat o sdílení?

Provozovatel výrobního zařízení musí podat žádost o sdílení elektřiny u příslušného distributora podle stanovených podmínek. Před samotnou žádostí o sdílení musí žadatel o sdílení elektřiny provést následující kroky:

  1. Podat žádost o připojení výrobního zařízení.
  2. Připojit výrobní zdroj k hlavnímu odběrnému místu a uvést výrobu do trvalého provozu.
  3. Sjednat s jakýmkoli obchodníkem s elektřinou smlouvu o odběru.
  4. Připravit elektroměrové rozvaděče pro instalaci průběhového elektroměru.

Změny v odběrném místě ve sdílení elektřiny

Přidání/odebrání účastníka sdílení

Provozovatel výrobního zařízení podá u příslušného distributora novou žádost o změnu sdílení elektřiny s podpisy všech účastníků sdílení.

Přepis

Sdílení elektřiny je vázáno na odběrné místo. Pokud nový zákazník nesouhlasí se sdílením elektřiny, musí požádat provozovatele výrobního zařízení o vyřazení ze sdílení.

 

Centrální a lokální rekuperace pro bytové domy

Centrální a lokální rekuperace slouží k větrání domu. Rekuperace je zpětné získávání tepla, což znamená, že teplo odváděné z objektu ohřívá vzduch přiváděný dovnitř. Díky tomuto principu ušetří centrální jednotka až 40% tepelné ztráty. Lokální jednotky se užívají v místech, kam centrální rekuperaci nelze nainstalovat.

Můžeme Vám s něčím poradit?