Zákon o podporovaných zdrojích energie

Dne 30. 5. 2012 vešel v platnost Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů – zákon č. 165/2012 Sb.

Ke stažení – změny 2013: Zakon_o_ podporovanych_zdrojich_energie

Proti dosud platné právní úpravě přináší významné změny do mechanismu zúčtování podpor ekologicky šetrné výrobě energie a do obchodování s takto vyrobenou energií.
Do konce roku 2012 bude i nadále elektřinu vyrobenou šetrným způsobem povinně vykupovat a vyplácet příslušnou podporu podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERU) provozovatel distribuční soustavy (PDS) za výrobny zapojené do jeho sítě přímo nebo prostřednictvím lokální distribuční soustavy nebo jiné výrobny.

Výrobce elektřiny je povinen v souladu s Energetickým zákonem se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u operátora trhu zaregistrovat a tím se stává registrovaným účastníkem trhu s elektřinou. Zdaleka ne všichni dosud připojení výrobci tuto povinnost splnili. Prováděcí předpisy k současně platné právní úpravě umožňují výplatu podpory i v případě, kdy výrobce nesplnil tuto povinnost, protože ji za něho splnil provozovatel distribuční soustavy. Všichni výrobci energií s nárokem na podporu podle shora uvedeného zákona a připojení do soustavy před účinností shora uvedeného zákona budou registrováni v centrálním systému OTE (CS OTE) příslušným provozovatelem distribuční sítě nejpozději do 31. ledna 2013.

Změna Zákona o podporovaných zdrojích energie umožňuje výrobcům energií (elektřiny i biometanu), aby vyrobenou energii prodávali počínaje lednem 2013 obchodníkovi podle svého výběru, případně povinně vykupujícímu obchodníkovi pro daný region. Při uzavírání smlouvy o dodávce se musí výrobce rozhodnout o formě podpory zeleným bonusem, nebo o podpoře formou výkupní ceny. Výši zeleného bonusu i výši výkupní ceny určí cenové rozhodnutí pro rok 2013, které připravuje ERU.

Vyúčtování zeleného bonusu s výrobcem, který zvolil tuto formu podpory je novou povinností OTE a. s. Pokud výrobce zvolí možnost prodávat svoji produkci povinně vykupujícímu obchodníkovi za výkupní cenu stanovenou ERÚ, nebude mít potřebu navázání spolupráce s OTE a případné rozdíly výkupní ceny a reálné ceny energie na denním trhu bude vypořádávat OTE s obchodníkem. Pro zajištění nových povinností musí společnost OTE, a. s. do konce tohoto roku naplnit řadu podmínek. Většina z nich bude konkretizována v prováděcích předpisech, které nyní připravují MPO a ERÚ.
Z dosavadní přípravy změn mechanismu zúčtování podpory v podobě výkupní ceny nebo zeleného bonusu vyplývá:

 • Povinnost pro výrobce zaregistrovat se v CS OTE se všemi svými výrobnami včetně identifikace jejich předacích míst.
 • Výrobce je povinen registrovat nárok na podporu v systému CS OTE. V případě elektřiny registruje i druh podpory a ten může pro následující rok nejpozději v listopadu měnit.

Veškeré registrace a změny bude výrobce provádět v CS OTE přímo, elektronickou formou zabezpečenou bezpečnostními prvky vydanými certifikační autoritou. V některých částech bude umožněna registrace prostřednictvím provozovatelů sítí, zásobníků nebo vykupujícími obchodníky.

Pro každou z výroben bude muset provozovatel sítě, resp. podzemního zásobníku plynu, zaregistrovat v CS OTE předávací místo výrobny připojené přímé k jím provozované soustavě i výrobny elektřiny připojené prostřednictvím odběrného místa nebo jiné výrobny.

Součástí registrace je přiřazení obchodníka a subjektu odpovědného za odchylku k příslušné výrobně postupem dle Pravidel trhu v CS OTE. V CDS OTE bude registrována každá výrobna vlastním kódem EAN/EIC. Předpokládaný rozsah registrovaných údajů o předávacím místě výrobny elektřiny a biometanu z bioplynu bude:

 • Název výrobny
 • EAN 18 (pro elektroenergetiku)
 • EIC kód (pro plynárenství)
 • Adresa výrobny
 • Typ zdroje:
 1. OZE /sluneční, větrná vodní bioplyn biomasa geotermální/
 2. KVET
 3. Druhotný zdroj
 • Instalovaný výkon výrobny
 • Napěťová hladina
 • Typ měření
 • Číslo sítě
 • Datum uvedení do provozu
 • Zvolený druh podpory (scénář podpory)
 1. Režim výkupní ceny
 2. Zelený bonus (roční/hodinový)
 3. Zelený bonus + decentrální výroba
 4. Decentrální výroba
 • Název výrobce
 • EAN / EIC kód výrobce
 • Adresa sídla výrobce
 • Doručovací adresa výrobce
 • DIČ /pokud existuje/
 • Číslo bankovního spojení
 • Číslo licence na výrobu

Prováděcí předpis, resp. manuál OTE určí, které z údajů registruje nebo aktualizuje výhradně PDS/PPS, které výrobce nebo vykupující obchodník.
Výrobce elektřiny i vykupující/povinně vykupující může registrovat následující změny svých kmenových údajů přímo v CS OTE dálkovým zabezpečeným přístupem:

Údaje týkající se výrobny mění výrobce, příp. PDS:

 • Zvolený druh podpory může měnit výrobce podle zákona, změnu bude registrovat i PDS pokud po rekonstrukci výrobny dojde ke změnám kmenových dat.
 • Změna sazby zeleného bonusu dle Cenového rozhodnutí v případě rekonstrukce.
 • Rozšíření výrobny bude posuzováno jako nová, samostatně měřená výrobna.
 • Údaje týkající se registrovaného účastníka trhu (výrobce / vykupující / povinně vykupující):
 • Změna názvu, nebo adresy pokud byla zároveň změněna v registraci licencí na ERU a Obchodním rejstříku.
 • Změnu bankovního spojení a adresy pro zasílání pošty vč. elektronické.

Datové a finanční toky po registraci účastníků
V případě varianty podpory formou povinného výkupu za výkupní cenu pro malé vodní elektrárny do 10 MW včetně, ostatní zdroje do 100 kW včetně bude naměřené údaje o výrobě a hodnoty ostatní lokální spotřeby předávat do CS OTE příslušný provozovatel sítě v členění po jednotlivých hodinách dne podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů. OTE a povinně vykupující si vypořádají rozdíl výkupní ceny a tržní ceny na denním trhu v každé hodině, vč. ceny za činnost povinně vykupujícího.

Mezi povinně vykupujícím obchodníkem a výrobcem proběhne fakturace za energii, která byla dodána z jednotlivých výroben do sítě.

Mezi provozovatelem a výrobcem proběhne vypořádání za služby vztahující se k lokální spotřebě výrobce.

V případě varianty podpory formou zeleného bonusu (tj. roční zelený bonus u výroben do 100 kW a hodinový zelený bonus u výroben nad 100 kW) bude zadávat výrobce naměřené údaje o výrobě a o své lokální vlastní spotřebě bez technologické vlastní spotřeby do systému OTE přímo zabezpečeným vzdáleným přístupem. Provozovatel distribuční soustavy bude zadávat údaje o naměřené výrobě předané do distribuční soustavy. Konkrétní postup bude popsán prováděcími předpisy.

Mezi výrobcem a vykupujícím obchodníkem proběhne fakturace objemu dodaného do sítě za dohodnutou cenu z jednotlivých výroben.

Mezi výrobcem a provozovatelem sítě proběhne vypořádání za služby vztahující se k lokální spotřebě výrobce a případně další distribuční služby.

Mezi výrobcem a OTE dojde k platbě podpory zeleným bonusem. Výše platby se bude odvíjet od objemu výroby energie ekologicky šetrným způsobem a výše zeleného bonusu, kterou určí ERU. Toto plnění bude vyúčtováno dokladem, který nebude daňovým dokladem ve smyslu režimu DPH.

Shora uvedené informace budou adekvátně platit i pro podporu výroby biometanu. Provozní podporu tepla, stejně jako příspěvek za decentrální výrobu a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v této předběžné informaci neuvádíme. Informace bude doplněna později.

Stejně tak termíny zúčtování a další konkrétní postupy budeme zveřejňovat průběžně podle postupu prací na řešení a obsahu prováděcích předpisů. S provozovateli distribučních sítí byla zahájena diskuse o postupu změn současných právních vztahů a o plánu migrace kmenových dat do CS OTE.
S případnými dotazy se obracejte na naši adresu ote@ote-cr.cz