Podpora energetické účinnosti a využívání OZE, včetně fotovoltaiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 29. června 2018 další v pořadí 4. výzvu operačního programu Podnikání Inovace Konkurenceschopnost v prioritní ose 3.

Datum zahájení příjmu žádostí byl 2.7.2018 a datum ukončení příjmu všech žádostí je 29.4.2019. Finanční alokace výzvy je 6 mld. Kč. Pro zamezení diskriminačního přístupu velkých společností a jejich korporací je přístup těchto společností omezen na max. 60% alokace.

Podporovanými aktivitami jsou také:

– modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

– instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy

– instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

– instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO)

Maximální možný výkon střešních fotovoltaických systémů je 100 kWp.

Maximální částka dotace je podle velikosti podniku 50%, 40%, 30%.

Nelze realizovat samostatnou instalaci akumulace elektrické energie nebo FVE s akumulací elektrické energie jako samostatné opatření.

V případě převisu poptávky projektů této výzvy, budou prioritně podporovány projekty, které realizuje i aktivitu „modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení účinnosti“.

Způsobilé výdaje nesmí být vyšší než 25.000 Kč na úsporu 1 GJ. Projekt musí získat alespoň 50 bodů. FVE nesmí dodat do DS nebo ES více než 20% vyrobené elektřiny, při započítání vlastní technologické spotřeby.

 

Můžeme Vám s něčím poradit?