Jde o koncept sdílení elektřiny mezi jednotlivými domácnostmi v bytových domech, která je vyrobena ze společného zdroje. Hlavní myšlenkou je vytvoření skupin zákazníků, kteří budou mít možnost vzájemného sdílení elektřiny vyrobené v společném zdroji. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytové družstvo nechá nainstalovat solární elektrárnu na střechu bytového domu. Elektřina, kterou tato elektrárna vyrobí, je poté rozdělena mezi jednotlivé domácnosti, které se zapojily do energetického společenství.

V rámci sdílení elektřiny je stanoveno jedno hlavní odběrné místo, ke kterému je připojen zdroj elektřiny, a následně jsou připojena další přidružená odběrná místa, která se podílejí na sdílení elektřiny.

V bytovém domě se elektřina sdílí prostřednictvím jednoho hlavního odběrného místa, nazývaného „vůdčí“. Toto místo je připojeno ke společnému zdroji elektřiny a také prodává přebytečnou elektřinu, která není spotřebována v domě (přetoky). Kromě vůdčího odběrného místa existují v domě také přidružená odběrná místa, která jsou jednotlivé byty. Je důležité poznamenat, že pokud se zapojí do sdílení elektřiny, mohou si domácnosti nadále vybírat svého vlastního dodavatele elektřiny.

Pokud mají obyvatelé bytového domu schválenou instalaci společného zdroje, účastníci sdílení si zvolí tzv. alokační klíč, což je procentuální podíl elektřiny, který si vyberou ze společného zdroje. Vyprodukovaná elektřina je pak rozdělena mezi jednotlivé domácnosti podle tohoto klíče. Dodavatel elektřiny poté vyúčtuje celkovou spotřebu elektřiny a odečte množství elektřiny dodané v rámci sdílení.

Kde je sdílení elektřiny možné?

Sdílení elektřiny umožňuje vytvoření společného zdroje i tam, kde někteří vlastníci bytů nebo členové družstva nesouhlasí s jeho instalací. Projektu se mohou účastnit pouze ti, kteří projeví zájem, a ostatní obyvatelé domu nebudou změnou nijak dotčeni. Podmínkou je pouze schválení instalace zdroje ze strany společenství vlastníků nebo bytového družstva. Pro schválení instalace platí pravidla uvedená ve stanovách společenství vlastníků nebo bytového družstva.

Je také nutné nainstalovat nové elektroměry vyššího typu měření, konkrétně průběhové elektroměry (typ B). Samotná instalace průběhového elektroměru je bezplatná, ale zákazník je povinen na své náklady připravit elektroměrový rozvaděč pro jejich umístění.

Kdo může využívat sdílenou elektřinu?

Sdílení elektřiny může být využíváno jak fyzickými, tak právnickými osobami. Sdílení mohou využívat odběrná místa, která jsou připojena k jedné pojistkové skříni pomocí společného hlavního domovního vedení.

Vyrobenou energii spotřebovávají odběrná místa, která se účastní sdílení a mají v daném okamžiku spotřebu elektřiny. Pokud žádné z těchto míst nepotřebuje elektřinu, je energie dodána do distribuční soustavy a vyúčtována na základě smlouvy o výkupu elektřiny.

Rozdělení vyrobené energie mezi odběrná místa, která se účastní sdílení, se provádí pomocí dohodnutého alokačního klíče. Každému přidruženému místu je přidělen podíl energie, který zbyde po spotřebě na vůdčím odběrném místě.

Pro úpravu alokačního klíče je nutné požádat provozovatele výrobního zařízení, který podá u příslušného distributora novou žádost o změnu sdílení. Tato žádost musí obsahovat seznam všech účastníků sdílení a jejich podpisy.

Jak mohu požádat o sdílení?

Provozovatel výrobního zařízení musí podat žádost o sdílení elektřiny u příslušného distributora podle stanovených podmínek. Před samotnou žádostí o sdílení musí žadatel o sdílení elektřiny provést následující kroky:

  1. Podat žádost o připojení výrobního zařízení.
  2. Připojit výrobní zdroj k hlavnímu odběrnému místu a uvést výrobu do trvalého provozu.
  3. Sjednat s jakýmkoli obchodníkem s elektřinou smlouvu o odběru.
  4. Připravit elektroměrové rozvaděče pro instalaci průběhového elektroměru.

Změny v odběrném místě ve sdílení elektřiny

Přidání/odebrání účastníka sdílení

Provozovatel výrobního zařízení podá u příslušného distributora novou žádost o změnu sdílení elektřiny s podpisy všech účastníků sdílení.

Přepis

Sdílení elektřiny je vázáno na odběrné místo. Pokud nový zákazník nesouhlasí se sdílením elektřiny, musí požádat provozovatele výrobního zařízení o vyřazení ze sdílení.