SVP solar, s.r.o. se připojuje k prohlášení portálu SolarniNovinky.cz k rozhodnutí ČEPS, a.s. o zastavení připojování nových obnovitelných zdrojů do energetické sítě

Tisková zpráva ČEZ a.s. z 16.února 2010
Odkaz na článek z 16.2.2010 – Aktualne.cz

Redakce portálu SolarniNovinky.cz je přesvědčena, že ČEPS, a.s. jednal v dobré víře a jeho rozhodnutí o zákazu připojování nových solárních elektráren do energetické sítě (dále jen „ rozhodnutí ČEPS“) v České republice má racionální důvody – zejména ochranu energetické sítě ČR.

Toto rozhodnutí ČEPS, a.s. je však zcela nekoncepční a může ohrozit další rozvoj solární energetiky jako nového průmyslového odvětví v ČR, což vyvolá tyto důsledky:

 • Ohrožení více než 5 000 pracovních míst v ČR
 • Odliv plánovaných zahraničních investic a poškození ekonomiky ČR jako celku
 • Vznesení řady žalob a arbitráži vůči ČR, jejichž náklady ponesou daňoví poplatníci ČR
 • Porušení podmínek volné soutěž na trhu elektřiny v ČR
 • Poškození dobré pověsti ČR v zahraničí
 • Zhoršení životního prostředí v ČR a zdravotního stavu našich obyvatel
 • Nesplnění závazku ČR vůči EU v oblasti podílu OZE na výrobě elektřiny
 • Podpora „solárních spekulantů“ na úkor solidních podnikatelů ve fotovoltaice
 • Matení veřejnosti neúplnými a zkreslenými fakty ve prospěch jaderné a uhelné lobby.
 1. ČR nehrozí přerušení dodávek elektřiny (tzv. „blackout“) kvůli solárním elektrárnám. Podíl solárních a větrných elektráren na celkovém instalovaném výkonu v Německu činí cca 10{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}. Němečtí energetici mají s těmito zdroji „zelené“ energie zkušenosti již více než 10 let a v Německu dosud nedošlo k žádnému „blackoutu“ v důsledku obnovitelných zdrojů energie. Současný instalovaný výkon solárních a větrných elektráren v ČR činí cca 3,5{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z celkového výkonu všech elektráren. Věříme, že ČEPS disponuje nejlepšími odborníky, kteří ke své práci přistupují stejně zodpovědně a kvalifikovaně jako jejich kolegové v sousedním Německu, a jsou schopni regulovat výkon obnovitelných zdrojů. Proto se domníváme, že v současnosti neexistuje žádný seriozní důvod ohledně nebezpečí „blackoutu“ v ČR, a to ani v případě navýšení zvýšení výkonu solárních elektráren o 100-200{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} v roce 2010. Jedině snad že by v Německu, ve Francii a jinde platily jiné fyzikální zákony než v ČR?
 2. V ČR je nyní reálně ohroženo až 5000 pracovních míst v solárním průmyslu. Dle údajů České průmyslové fotovoltaické asociace v současnosti solární průmysl zaměstnává více než 5 000 lidí v ČR. Další pracovní místa vznikla v souvisejících oborech (výroby konstrukcí, zpracování kovů, stavebnictví, atd.). Solární průmysl je nyní jeden z málo oborů, který se rozvíjí a vytváří nová pracovní místa v ČR. Rozhodnutí ČEPS, a.s. vyvolá odliv zahraničních investorů, kteří v ČR přestanou podnikat a investovat. Toto povede k propouštění zaměstnanců v solárním průmyslu a k následnému zvýšení nezaměstnanosti v ČR. V důsledku rozhodnutí ČEPS, a.s. je nyní v ohrožení více než 5 000 pracovním míst v ČR – toto je jistě pádné zamyšlení i pro naše politiky.
 3. Přední evropské a světové energetické společnosti považují solární elektrárny za velice perspektivní, i přes jejich nedostatky. Dokonce i ČEZ, a.s. provozuje a staví několik obřích solárních parků o výkonu přes 10 MW a plánuje postavit největší solární elektrárnu v ČR o výkonu přes 70 MW v Milovicích. Je snad záměrem těchto společností ohrozit bezpečnost energetické sítě ČR?
 4. Narušení podmínek volné soutěže a omezení konkurence na trhu s elektřinou. Současným postupem ČEPS, a.s. mohou být někteří účastníci energetického trhu znevýhodněni oproti konkurenci. Zejména se to bude týkat těch podnikatelů a investorů, kteří již finišují své projekty na stavbu nových solárních elektráren, avšak nebudou je moci připojit do sítě. Toto může vyvolat řadu soudních sporů a arbitráží vůči ČR v blízké budoucnosti. Bohužel tento krok ČEPS, a.s., mimo jiné podpořil spekulace některých zahraničních médií, že „skrytým“ cílem tohoto opatření je omezení konkurence na trhu výroby elektřiny v ČR, zejména preferování výrobců elektřiny z fosilních paliv, kteří se tímto krokem rázně zbaví další nové „solární“ konkurence na trhu s elektřinou v ČR.
 5. Malé solární elektrárny přispívají k větší stabilitě energetické sítě. Jsou to právě stavby malých fotovoltaických elektráren, které umožňují spotřebu elektřiny přímo v místě výroby, a tím prospívají energetické síti jako celku. Tímto způsobem zvyšují stabilitu celého energetického systému, poněvadž naopak odlehčují zatížení energetické sítě. Zejména řadoví občané ČR budují a provozují většinu těchto malých solárních elektráren (pro velké společnosti je to nezajímavé), aby si snížili svůj účet za elektřinu, a tím zvýšili svoji životní úroveň. Toto je nyní znemožněno v důsledku rozhodnutí ČEPS, a.s.
 6. Poškození dobré pověsti a image České republiky v zahraničí ČEPS a.s. svým náhlým a bezprecedentním rozhodnutím vyvolal velkou odezvu v zahraničí – bohužel negativní. ČEPS, a.s. jako jediná společnost v celé Evropě brání připojování všech (i malých) nových solárních elektráren do distribuční sítě! Dokonce i méně rozvinuté země jako je Bulharsko či Jihoafrická republika podporují rozvoj fotovoltaiky a nebrání připojování nových solárních elektráren do energetické sítě. V důsledku zcela bezkoncepčního a nepředvídatelného rozhodnutí ze strany ČEPS, a.s. je nyní Česká republika vnímána jako „banánová republika“. Nešlo situaci řešit zodpovědněji a informovat o tom s předstihem všechny investory a podnikatele o tomto záměru?
 7. Poškození zdraví obyvatel ČR a životní prostředí. Česká republika dnes patří k zemím, které nejvíce trpí devastovaným životním prostředí v EU. Toto je způsobeno zejména výrobou elektrické energie z klasických uhelných elektráren. Je prokázáno, že při instalovaném výkonu 600 MW solárních elektráren v ČR dojde k roční úspoře cca 1 800 000 tun emisí oproti produkci energie z fosilních zdrojů. Bohužel další solární elektrárny asi v ČR nevzniknou, a proto se celkově životní prostředí bude dále zhoršovat.
 8. ČEPS, a.s., se včas nepřipravil na růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vláda již v roce 2003 schválila zákona na zavádění „zelené“ energetiky v souladu s požadavky Evropské unie, ke kterým se ČR zavázala. Navíc ČR v této oblasti své závazky dlouhodobě neplní. Je to proto zcela nepochopitelné proč se na to ČEPS,a.s. a další distributoři včas a řádně nepřipravili na nástup obnovitelných zdrojů a jejich připojování do distribuční energetické sítě.
 9. Matení veřejnosti a médií o možném nárůstu výkonu solárním elektráren. Ze zkušenosti České fotovoltaické průmyslové asociace vyplývá, že většina nových projektů solárních elektráren se nerealizuje. Z údajů za období let 2007-2009 jasně vyplývá, že pouze desetina projektů, na které bylo vydáno příslušné povolení, bylo fakticky realizováno, tj. postaveno a připojeno do sítě. Na základě výše uvedených faktů lze očekávat, že reálně bude v roce 2010 připojeno do sítě pouze cca 400-600 MW nových solárních elektráren. Proto považujeme prohlášení ČEPS, a.s. o připojení až 3000 MW do sítě za zavádějící ve vztahu k reálné situaci.
 10. Ohrožení splnění závazku ČR vůči EU v oblasti podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě elektřiny. Zcela paradoxní je nyní situace, kdy Česká republika je vázána smlouvami vůči EU ohledně plnění závazků v oblasti podílů obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny, avšak ČEPS a.s. svým rozhodnutím toto nyní zcela znemožnil. Pokud má ČR reálně splnit své závazky vůči EU v oblasti 12{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2012, pak se ČR bez fotovoltaiky neobejde. V ČR jsou totiž omezené podmínky pro budování jiných obnovitelných zdrojů energie.
 11. ČEPS, a.s. svým rozhodnutím podporuje spekulanty a naopak poškodí seriózní investory. Rozhodnutí ČEPS, a.s. jistě potěší zejména tzv. „solární spekulanty“, kteří nyní ještě více vydělají na prodeji pozemků s rezervovanou kapacitou na připojení solárních elektráren do sítě, aniž by sami vůbec chtěli stavět nové solární elektrárny. Toto povede k ještě většímu „boomu“ tohoto segmentu šedé ekonomiky ČR. Bohužel seriózní investoři, kteří chtějí trvale podnikat v oblasti fotovoltaiky, nyní nedostanou nová povolení na připojení svých solárních elektráren do distribuční sítě. Budou proto nuceni spolupracovat s těmito „fotovoltaickými parazity“ a kupovat již schválené projekty elektráren.

ZÁVĚR:

Portál SolarniNovinky.cz podporuje společnost ČEPS a.s. ve snaze nalézt takové řešení dané situace, které umožní zachování celistvosti a stability energetické sítě ČR , avšak současně umožní další existenci fotovoltaiky v ČR.

Odmítáme však, aby se zákaz připojování nových solárních elektráren vztahoval na malé domácí instalace do cca 30 kW, které naopak pomáhají udržovat stabilitu energetické sítě.

Zároveň žádáme, aby případné další kroky ve věci omezení připojení nových solárních elektráren do energetických sítí neznamenaly:

 • Zastavení rozvoje fotovoltaiky v ČR
 • Rušení pracovních míst ve fotovoltaickém průmyslu
 • Poškození dobré pověsti ČR v zahraničí a odlivu zahraničních investic
 • Znevýhodnění některých subjektů podnikajících ve fotovoltaice na úkor jiných
 • Podporu „solárních spekulantů“ na úkor solidních podnikatelů