Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.

 

Komu je Program určen:

 • fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu,
 • (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky,

které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019.

!!! POZOR !!!: Žádosti je možno podávat od 10. 6. – 30. 8. 2019 včetně. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli.

 

Na co lze dotaci získat:

a) náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny nebo využití OZE;
b) náhrada ekologického topného systému (plynové kotle, kotle na biomasu, elektrokotle) tepelným čerpadlem;
c) náhrada lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo);
d) příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy;
e) instalace tepelného čerpadla v novostavbě;
f) regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů;
g) rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností- výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační nebo elektrický).

 

Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými přílohami, respektive na datu doplnění žádosti kompletními přílohami.

Pro rok 2019 je v rozpočtu hl. m. Prahy na tento účel vyčleněna částka ve výši 20 mil. Kč, z toho:
40 % je alokováno na projekty dle bodu a) až f);
60 % je alokováno na projekty dle bodu g).
V případě nevyčerpání jedné z alokovaných částek může být provedena změna spočívající v přesunu finančních prostředků do druhého financovaného opatření.

 

Způsob podání žádosti:

O dotaci v rámci Programu může žadatel požádat následujícím způsobem:

 1. vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2019″, dále jen žádost;
 2. doloží žádost čitelnými fotokopiemi všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání);
 3. žádost doloženou nezbytnými doklady si může žadatel nechat zkontrolovat v návštěvních dnech (pondělí a středa, 8 – 18 hod.) na oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP (Jungmannova 35, dveře č. 418, telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa dotace.topeni@praha.eu);
 4. následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy a to buď osobně, poštou, či prostřednictvím datové schránky.

 

Nezbytné doklady (stejné pro všechny typy projektů):

 • Potvrzení o zaplacení nákladů projektu (faktury vystavené na Žadatele a v případě bezhotovostní úhrady doklady o jejich zaplacení);
 • Doklad o vlastnictví (dispozičním právu) bankovního účtu vedeného na Žadatele (pokud je zvolen bezhotovostní způsob výplaty Dotace). Tím je buď potvrzení příslušného peněžního ústavu uvedením Žadatele jako majitele účtu a aktuálního čísla účtu, nebo fotokopie výpisu z účtu Žadatele v části bez finančních údajů, a to ne starším než 3 měsíce, k elektronické verzi naskenovaný;
 • Pokud žadatel není většinovým vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným souhlasem vlastníka (spoluvlastníka) s projektem, který je předmětem Žádosti;
 • Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní subjektivitě, ne starším 3 měsíců ke dni podání Žádosti;
 • Plná moc udělená příslušnou oprávněnou osobou, popř. orgánem, či jiný dokument, z něhož vyplývá zastoupení Žadatele, jedná-li za Žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná podle základních registrů, veřejných rejstříků nebo výše uvedeného výpisu nebo dokumentu, a to v originále nebo fotokopii s ověřením pravosti ne starší 3 měsíců a k elektronické verzi naskenovaná.

 

Další doklady dle typu projektu:

 1. a) Náhrada zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu:
 • Potvrzený záruční list nového tepelného zdroje, na který je požadována dotace, s datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019, je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • V případě plynového kotle „Zpráva o revizi plynového zařízení“, v případě zdroje na elektřinu (tepelné čerpadlo, elektrokotel) „Zpráva o revizi elektrického zařízení“;
 • Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení stavby musí obsahovat minimálně specifikaci původního a nového tepelného zdroje, adresu, kde k přeměně dochází a termín její realizace;
 • V případě instalace tepelného čerpadla dvě fotografie dokládající realizaci projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

 

 1. b) Náhrada ekologického topného systému tepelným čerpadlem:
 • Potvrzený záruční list tepelného čerpadla, na které je požadována dotace, s datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019, je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • Zpráva o revizi elektrického zařízení;
 • Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení stavby musí obsahovat minimálně specifikaci původního a nového tepelného zdroje, adresu, kde k přeměně dochází a termín její realizace.
 • Dvě fotografie dokládající realizaci projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

 

 1. c) Náhrada lokálních topidel vytápěním centrálního typu:
 • Doklad prokazující existenci původních lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.), ne starší jednoho roku od data uvedení do provozu nového tepelného zdroje (např. Zpráva o revizi elektrického zařízení, Zpráva o revizi plynového zařízení, Zpráva o revizi spalinové cesty nebo Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty);
 • Potvrzený záruční list nového tepelného zdroje, na který je požadována dotace, s datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019, je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • V případě plynového kotle „Zpráva o revizi plynového zařízení“, v případě zdroje na elektřinu (tepelné čerpadlo, elektrokotel) „Zpráva o revizi elektrického zařízení“;
 • Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení stavby musí obsahovat minimálně specifikaci původního a nového tepelného zdroje, adresu, kde k přeměně dochází a termín její realizace;
 • V případě instalace tepelného čerpadla dvě fotografie dokládající realizaci projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

 

 1. d) Příprava teplé vody solárními termickými a fotovoltaickými systémy:
 • Potvrzené záruční listy solárních kolektorů, na které je požadována dotace, s datem uvedení do provozu nebo protokol o uvedení do provozu včetně výrobních čísel (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019, je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • V případě solárních termických systémů „Protokol o zkoušce těsnosti“, v případě fotovoltaických systémů „Zpráva o revizi elektrického zařízení“;
 • Oznámení stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Oznámení stavby musí obsahovat minimálně specifikaci projektu, adresu, kde k realizaci projektu dochází a termín její realizace;
 • Dvě fotografie dokládající realizaci projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

 

 1. e) Instalace tepelného čerpadla v novostavbě: stejné doklady jako v bodě b) Náhrada ekologického topného systému tepelným čerpadlem;

 

 1. f) Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů:
 • Projektová dokumentace obsahující minimálně podrobný popis původního stavu a projektovaného řešení v návaznosti na statistiku spotřeb tepla za cca 2 roky a PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) s vyhodnocením předpokládaných úspor tepelné energie a prosté finanční návratnosti celého projektu;
 • Předávací protokol projektu (datum uvedení do provozu (předání) v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019 je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • Oznámení realizace projektu smluvnímu dodavateli tepelné energie;
 • Fotografie dokládající realizaci projektu (minimálně 1x foto objektu (nemovitosti) a 1 x foto zařízení před a po realizaci). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

 

 1. g) Rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností:
 • Potvrzený záruční list nového tepelného zdroje, na který je požadována dotace, s datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019, je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • V případě plynového kotle „Zpráva o revizi plynového zařízení“ nebo „Zpráva o revizi spalinové cesty“, v případě zdroje na elektřinu „Zpráva o revizi elektrického zařízení“.