Na přání spotřebitele provedla ČFA kontrolu nově postavené elektrárny. Česká fotovoltaická asociace provedla první namátkovou kontrolu nově postavené elektrárny společností ČEZ. Cílem bylo ověřit na základě provedené instalace, zapojení a uvedení do provozu, skutečné parametry, shody skutečnosti s projektovou dokumentací, dodržení pravidel optimalizace energetického návrhu, dodržení montážních a produktových podmínek instalace, a energetické bilance ve vztahu k roční spotřebě a další body, které pro své zákazníky poskytuje a navrhuje ČEZ.

Výstavbu fotovoltaické elektrárny ČEZ prováděl za spolupráce údajně profesionálních firem s odborně proškolenými a certifikovanými pracovníky. Předpokládali jsme, že výstavba bude provedena na základě vypracovaného projektu nebo návrhu se kterým bude klient obeznámen, zejména základních energetických parametrů, vč. efektivity využití produkované energie a tím i ekonomické návratnosti. Nutno podotknout, že elektrárna nevyužila dotace NZÚ, mj. i proto, že není vybavena žádnou akumulací. Již na první pohled je zřejmé, že efektivita využití bude velice nízká. FV elektrárna byla tedy bez těchto náležitostí vybudována asi před necelým měsícem a ukončena zkušebním provozem. Dle informací klienta neobdržel dodnes příslušené protokoly, revizní zprávu a dokumentaci skutečného provedení. Vzhled instalace a konstrukční provedení naleznete na přiložených fotografiích.

První paralelní připojení do distribuční soustavy a výměna elektroměru proběhla v minulém týdnu. Předání a převzetí díla proběhlo bez předání a převzetí projektové dokumentace, bez výchozí revize, jak nám bylo potvrzeno zákazníkem.

Nalezené závady, chyby a nedostatky:

 • Výkon fotovoltaické výrobny je cca 5 kWp, roční produkce je cca 5 MWh. Roční spotřeba elektřiny v objektu je cca 3 MWh, resp. výroba energie FVS je o cca 2 MWh vyšší než současná vlastní spotřeba elektřiny. Tyto parametry by nesplnily kritéria pro poskytnutí dotace NZÚ.
 • Nebyla vypracována ani předána projektová dokumentace podle ČSN EN 62446-1:2016. Zákazník nebyl seznámen s energetickými parametry a ekonomickou bilancí návratnosti své investice.
 • Doposud nebyly předány základní dokumenty o zprovoznění, včetně projektové dokumentace skutečného provedení FVS.
 • Umístění střešních modulů na konstrukci je ve světlé výšce hřebenu (vrcholu) střechy, což zvyšuje dynamickou zátěž střechy v horní části a zvyšuje pravděpodobnost poškození krovu, přestože posun modulů níže bylo možné realizovat. Očekávali bychom, že bude v tomto případě vypracován statický a dynamický posudek, ještě před vlastní montáží, a nikoliv až následně, po provedené montáži.
 • Umístění minimálně 1 modulu je na samé hranici (spíše za hranicí) montážních předpisů (v zimě, kdy bude sníh odtávat a sklouzávat po modulech směrem dolů, bude modul značně v dolní části opakovaně namáhán a tím v delším časovém horizontu i pravděpodobně poškozen).
 • Umístění modulů je navrženo i do levé části střechy a zákazník bude do budoucna ztrácet jistou část energetických výnosů při odpoledních hodinách. Všechny moduly jsou zapojeny do série pouze do jednoho stringu (jedné větve) a i malý stín bude znamenat velký nepříznivý dopad pro výkon celé výrobny! Řešením bylo například rozdělit FV moduly do dvou samostatných stringů, blíže ke stínu a dále od stínu.
 • Není dodržena bezpečná přeskoková vzdálenost mezi moduly, hřebenovým jímačem, svodem a konstrukčním systémem.
 • Ve společném rozvaděči je namontován chybný typ DC i AC přepěťové ochrany typ2.  Správně má být typ1, což plyne z platné ČSN 33 2000-7-712 ed.2 v případě nedodržení bezpečné vzdálenosti „s“. Lokalitu a umístění DC a AC částí do společné skříně rozvaděče nekomentujeme. Účel přepěťové ochrany stringu je ochránit vodiče před vstupem z LPZ 0 do LPZ 1.
 • V rozvaděči FVS je namontována chybně napěťově dimenzovaná DC přepěťová ochrana. Námi vypočtené maximální napětí na stringu je cca 720 V, ochrana by tedy měla mít napětí minimálně na 1000 V.
 • Není instalován Wattrouter nebo jiný typ regulace spotřebičů, který by již tak špatnou ekonomickou návratnost zlepšil.
 • Ekonomická návratnost zvoleného řešení nám vyšla> 40 let (mj. že systém je provozován bez jakékoli akumulace a řízení spotřebičů). O informovanosti zákazníka jsme již upozorňovali výše.
 • Podle našeho názoru nevyhovuje stávající ochrana před bleskem ČSN EN 62305 platné v ČR od roku 2008. Nevíme, zdali byl zákazník upozorněn na skutečnost, že v současnosti má rodinný dům nevyhovující ochranu a tím ji nebude mít ani instalovaný fotovoltaický systém. Nulové plnění při případné škodní události nekomentujeme.

Kromě výše uvedených kritických připomínek existují i pozitivní body: systém má namontován monitoring výroby, který zajištuje zařízení Solar Monitor a funguje bezvadně. Pozitivně dále hodnotíme i využití tzv. křížového typu nosné konstrukce FV modulů, který lépe rozkládá působící síly na střešní konstrukci, sněhem i větrem a samotná rychlost výstavby, která proběhla montážní skupinou za jeden den, je možno považovat za nadstandardní.

Výše uvedených a podobných nedostatků se snažíme u námi registrovaných firem vyvarovat. Školení FTV expertů v rámci vzdělávání a kurzů České fotovoltaické asociace ve spolupráci s německou asociací DGS je toho názorným příkladem, kde se snažíme v průběhu 8 dnů vysvětlit zásady a pravidla návrhu, dimenzování, instalace a zkoušení fotovoltaických systémů.  Certifikát FOTOVOLTAICKÝ EXPERT udělujeme pouze těm, kteří v tvrdých testech obstojí, např. v posledním školícím modulu získalo závěrečné ocenění pouze 7 z 12 účastníků kurzu. Naší prioritou je hlídání kvality, nikoliv dosažení kvantity.

 

Co dodat na závěr? Naše společnost SVP Solar, s.r.o. má vyškolené odborníky, kteří nejen, že nejdříve spočítání případnou návratnost, pomohou s legislativou, ale také dohlédnou na kvalitní montáž.