Dotaz:

Žádali jsme od distribuční společnosti potvrzení o stržení solární daně. Odmítl. Máme na to nárok? Při stržení solární daně zbytečně odvádíme DPH za celou fakturovanou částku. Proč nemůžeme odvádět DPH z částky po stržení daně? Můžeme si o vrácení rozdílu DPH zažádat?

Odpověď:

1. Ze zákona nikde nevyplývá povinnost vydávat potvrzení o sraženém odvodu. Tato srážka zaplacená distributorem je pro poplatníka daňovým nákladem v plné výši na základě zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, § 24, odst. 2, písm. p). .

2. Na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 36, odst. 3, písm. a) …základ daně také zahrnuje jiné daně, cla, dávky a poplatky.., je potřeba i solární daň zahrnout do základu daně pro výpočet DPH. Distribuční společnost postupuje správně, dle zákona. Částku DPH vyčíslenou na daňovém dokladu si může poplatník nárokovat jako nadměrný odpočet ve svém daňovém přiznání. Jiná možnost vrácení části DPH v zákoně o DPH zakotvena není.

Autor: Zuzana Musilová, sekretář CZEPHO

Dotaz:

Vážená paní Musilová, při fakturaci za FVE na ČEZ a.s. vzniká 26 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} daň, která nám nebude uhrazena. Obracíme se na Vás s dotazem, kam máme tuto částku účtovat, jelikož nám zůstane na účtě nezlikvidována ve výši 26 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}.

Odpověď:

Daň ve výši 26 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} zaúčtujete do nákladů na účet 538… Jedná se o daňový náklad na základě zákona č. 586/92 Sb., § 24, odst. 2, písm. ch) „…daňovým nákladem jsem ostatní daně a poplatky….“ Celá situace by měla být nastavena tak, že Vy vyfakturujete distributorovi (ČEZ) cenu včetně 26 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} daně (poplatku). ČEZ Vám zaplatí pouze základ odvodu (výkupní cenu) a daň (poplatek) ve výši 26 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} zaplatí státu (příslušnému FÚ). Vy si uvedenou daň ve výši 26 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} uplatníte do daňově uznatelných nákladů.

Autor: Ing. Zdeněk Hamáček, účetní a daňový poradce CZEPHO

Dotaz:

Prosím o pokyn – radu, zda podepsat novou smlouvu na výkup z FVE zdrojů, co rozesílá společnost EON/ČEZ.

Odpověď:

Pokud je smlouva změněna pouze ve smyslu zapracování legislativních změn, doporučujeme takový dokument uzavřít. V případě, že by zde byly zahrnuty i další změny, doporučujeme se poradit s právníkem. Česká fotovoltaická průmyslová asociace obdržela od svých členů několik smluv ke kontrole. Tyto smlouvy prověříme a vydáme obecné doporučení do týdne.

Autor: Zuzana Musilová, sekretář CZEPHO

Dotaz:

ČEZ kontroluje instalovaný výkon v panelech. Nutí nás snížit výkon a upravit licenci. Má na to právo?

Odpověď:

Obecně je potřeba podat na ERU tzv. „kvalifikovaný dotaz“, aby jasně ERU specifikovalo, na který výkon poskytuje licenci. Nicméně pro poskytnutí licence bere ERU opravdu instalovaný výkon (počet panelů, které máte zapsány v revizní zprávě x výkon panelů).

My chápeme generátor u FVE jako výstup z invertorů, ale ERU definuje instalovaný výkon jako výkon panelů, a pokud např. chcete později po vydání licence vyměnit panely za výkonnější a dáte místo 100ks 220Wp nově 92ks 240Wp, pak musíte ERU požádat o změnu licence, protože toto není údržba, ale změna technických parametrů.

Ve vztahu k připojení ČEZ je důležité, co je napsáno ve Smlouvě o připojení, tedy jaké podklady jste dali pro žádost o Smlouvu.

Autor: Jaroslav Řehák, člen představenstva

Dotaz:

Jaká je situace pro projekty v ostrovním provozu v tomto roce a jak se změní s nástupem nové Legislativy?

Odpověď:

Novela zákona o podpoře OZE (sněmovní tisk 97) odnímá ostrovním systémům podporu od 1.1.2011. Podporovány budou nadále jen elektrárny připojené do elektrizační soustavy. Ostrovní projekty uvedené do provozu letos a v minulých letech se mohou v průběhu roku 2011 nechat připojit k distribuční soustavě za výkupní ceny stanovené pro rok 2011, nezůstává jim tedy výše podpory podle dosavadní právní úpravy.

Vzhledem k tomu, že ostrovní systémy jsou podporovány formou zelených bonusů a změna výběru podpory je možná pouze k 1. lednu, přichází do úvahy změna zeleného bonusu na výkup až od 1.1.2012 (za ceny roku 2011, kdy byla elektrárna připojena do sítě).

Z toho tedy plyne, že ostrovní systémy uvedené do provozu letos a připojené do elektrizační soustavy příští rok, získají podporu ve výši z roku 2011 a ne podle uvedení do provozu v roce 2010.

Autor: AK Šikola

Dotaz:

Týká se 26{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} solární daň pozemních projektů do 30kWp instalovaného výkonu?

Odpověď:

Osvobození od daně se týká pouze střešních instalací do 30 kWp. Jakkoli malá elektrárna na zemi daň platí.

Dotaz:

V zákoně se hovoří o výrobně. Vztahuje se daň na zdroj (termín ve smlouvách s ERÚ), výrobnu (termín ve smlouvách s distribuční společností) nebo výrobce?

Odpověď:

Daň se vztahuje na vyrobenou elektřinu, nezáleží na tom, zda držitel licence vyrábí v jedné či deseti elektrárnách. Poplatníkem daně je výrobce (tedy držitel licence na výrobu).

Dotaz:

Je možné převést elektrárnu na zahraniční subjekt?

Odpověď:

Vlastnictví elektrárny nebo podíl ve společnosti vlastnící elektrárnu lze převést do zahraničí.