Přehled záručních podmínek na sluneční kolektory REGULUS

I. Základní záruka – bezplatné odstranění výrobní nebo skryté vady po dobu 2 let

Vztahuje se na všechny sluneční kolektory Regulus. Záruční doba 24 měsíců od data uvedení do provozu (dle ohlašovacího protokolu).


Záruční podmínky:

1. Instalaci výrobku a jeho uvedení do provozu provedl odborně způsobilý pracovník.

2. Při reklamaci zákazník předloží doklady potřebné k uplatnění reklamace (náležitě vyplněný a potvrzený záruční list, doklad o zakoupení výrobku, eventuelně další doklady).

3. Instalace a uvedení výrobku do provozu bylo provedeno v souladu s technickými podmínkami uvedenými v návodu na montáž, připojení a obsluhu, na výrobku samotném a podmínkami uvedenými v obecně závazných předpisech nebo technických normách.

4. Při provozu výrobku byly dodrženy předepsané technické podmínky, které jsou uvedeny v návodu na montáž, připojení a obsluhu, na výrobku samotném a v obecně závazných předpisech nebo technických normách (max. tlak, teplota, typ nemrznoucí směsi, atd.).

5. Primární okruh solárního systému s plochými kolektory byl naplněn neředěnou teplonosnou kapalinou „Regulus Solarten Super“, primární okruh solárního systému s trubicovými kolektory byl naplněn neředěnou teplonosnou kapalinou „Regulus Solarten HT“,

 

II. Prodloužená záruka – bezplatné odstranění výrobní nebo skryté vady po dobu 7 let

Vztahuje se na všechny sluneční kolektory Regulus. Záruční doba 84 měsíců od data uvedení do provozu, nejdéle však 96 měsíců od data výroby.

Podmínky prodloužené záruky:

1. Primární okruh solárního systému byl naplněn neředěnou teplonosnou kapalinou „Regulus Solarten Super“.

2. Vlastník výrobku bude prostřednictvím odborně způsobilého pracovníka zajišťovat pravidelné roční preventivní prohlídky solárního systému. První roční prohlídka bude provedena nejdéle do 12 měsíců od uvedení výrobku do provozu. Následující roční prohlídky budou prováděny vždy v pravidelných ročních intervalech. Doba mezi ročními prohlídkami nesmí přesáhnout 12 měsíců. Rozsah preventivních ročních prohlídek je uveden v technické dokumentaci firmy REGULUS spol. s r.o. Vlastník výrobku si uchová daňové doklady o provedení ročních prohlídek pro uznání případné pozdější reklamace. Náklady spojené s preventivní roční prohlídkou hradí vlastník výrobku. Za včasné provádění preventivních ročních prohlídek a uchování s tím spojených daňových dokladů zodpovídá vlastník výrobku.

3. Musí být dodržena ustanovení uvedená v části „Záruční podmínky“viz výše.

4. V rámci prodloužené záruky hradí SVP Solar s r.o. v plné výši vadné díly. V případě neodstranitelné vady dodá SVP Solar s r.o. bezvadný výrobek. Náklady spojené s výměnou vadného dílu nebo celého výrobku hradí jeho vlastník.

Záruky se nevztahují zejména na případy, kdy:

  • výrobek nebyl nainstalován odborně způsobilým pracovníkem
  • instalace výrobku byla provedena v rozporu s návodem na montáž, připojení a obsluhu, obecně závaznými předpisy nebo technickými normami
  • závada vznikla v důsledku nevhodné obsluhy nebo údržby
  • výrobek byl použit k jinému účelu, než pro který je určen
  • závada vznikla v důsledku neodborného zásahu do výrobku nebo jeho neodbornou úpravou
  • závada vznikla nevhodnou přepravou nebo jiným mechanickým poškozením
  • k závadě došlo vlivem vadných, chybějících nebo nesprávně nastavených systémových prvků, které jsou bezpodmínečně nutné pro správnou činnost výrobku
  • došlo k závadě způsobené živelnou pohromou nebo jinými nepředvídatelnými vlivy (záplava, bouřka, požár)
  • byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu nebo jiných dokladů spojených s prodejem a zárukou výrobku
  • primární okruh byl naplněn jinou kapalinou nebo ředěnou teplonosnou kapalinou.