I. Základní záruka – bezplatné odstranění výrobní nebo skryté vady po dobu 2 let

Vztahuje se na zásobníkové ohřívače teplé vody Regulus – typ R0BC, RBC, RDC, R2BC, RGC, R2GC, R2DC do
objemu 1000 l.
Záruční doba 24 měsíců od data uvedení do provozu (dle ohlašovacího protokolu).

Záruční podmínky:

 1. Instalaci výrobku a jeho uvedení do provozu provedl odborně způsobilý pracovník.
 2. Při reklamaci zákazník předloží doklady potřebné k uplatnění reklamace (náležitě vyplněný a potvrzený záruční
  list, doklad o zakoupení, eventuelně další doklady).
 3. Instalace a uvedení výrobku do provozu bylo provedeno v souladu s technickými podmínkami uvedenými v
  návodu na instalaci a použití, na výrobku samotném a podmínkami uvedenými v obecně závazných předpisech
  nebo technických normách.
 4. Při provozu výrobku byly dodrženy předepsané technické podmínky, které jsou uvedeny v návodu na instalaci
  a použití, na výrobku samotném a v obecně závazných předpisech nebo technických normách (max. tlak, teplota,
  kvalita vody, atd.).

II. Prodloužená záruka – bezplatné odstranění výrobní nebo skryté vady po dobu 5 let

Vztahuje se na zásobníkové ohřívače teplé vody Regulus – typ R0BC, RBC, RDC, R2BC, RGC, R2GC, R2DC do
objemu 1000 l.
Záruční doba 60 měsíců od data uvedení do provozu, nejdéle však 72 měsíců od data výroby.

Podmínky prodloužené záruky:

 1. Současně se zásobníkovým ohřívačem byla instalována elektronická anoda, která byla dodána společností
  SVP Solar. s r.o.
 2. Elektronická anoda musí být svými parametry vhodná pro daný typ zásobníkového ohřívače.
 3. Vlastník výrobku bude nejdéle 1x za tři měsíce provádět optickou kontrolu indikace funkce elektronické anody.
 4. Je instalována odpovídající expanzní nádoba na přívodu studené vody do zásobníkového ohřívače, viz návod
  na instalaci a použití výrobku.
 5. Musí být dodržena ustanovení uvedená v části „Záruční podmínky“.
 6. V rámci prodloužené záruky hradí SVP Solar. s r.o. v plné výši vadné díly. V případě neodstranitelné vady
  dodá SVP Solar s r.o. bezvadný výrobek. Náklady spojené s výměnou vadného dílu nebo celého výrobku
  hradí jeho vlastník.

Záruky se nevztahují zejména na případy, kdy:

 • instalace výrobku byla provedena v rozporu s návodem na instalaci a použití, obecně závaznými
  předpisy nebo technickými normami
 • závada vznikla v důsledku nevhodné obsluhy nebo údržby
 • výrobek byl použit k jinému účelu, než pro který je určen
 • závada vznikla v důsledku neodborného zásahu do výrobku nebo jeho neodbornou úpravou
 • závada vznikla nevhodnou přepravou nebo jiným mechanickým poškozením
 • k závadě došlo vlivem vadných, chybějících nebo nesprávně nastavených systémových prvků, které
  jsou bezpodmínečně nutné pro správnou činnost výrobku
 • kvalita teplé vody neodpovídá podmínkám, které jsou uvedeny v návodu na instalaci a použití výrobku
 • došlo k závadě způsobené živelnou pohromou nebo jinými nepředvídatelnými vlivy (záplava, bouřka,
  požár)
 • byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu nebo jiných dokladů spojených s
  prodejem a zárukou tohoto výrobku