Na konci roku 2019 byla vyhlášena již III. výzva dotačního programu Podnikání-Inovace-Konkurenceschopnost pod názvem Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Jedná se o průběžnou výzvu, kdy bude možné podat žádost od 13.1.2020 do 31.8.2020. Plánovaná alokace je pro tuto výzvu je půl miliardy korun.

Podpora je poskytována v souladu s článkem 41 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Míra podpory je 80 % pro malé podniky, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému jsou 2MWp.  Dále v rámci snížení administrativních požadavků již není třeba dokládat: podnikatelský záměr, historickou spotřebu, projektovou dokumentaci, položkový rozpočet. Při  zjednodušení výzvy byla zrušena podpora v režimu de minimis, došlo k zavedení maximálních měrných investičních nákladů ve výši 35 tis. Kč / 1 kWp instalovaného výkonu FVE a 30 tis. Kč / 1 kWh systému akumulace elektřiny. V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu.
Zdroj: Česká Fotovoltaická Asociace (ČFA)