Příjmy z provozování fotovoltaických (solárních) elektráren patří mezi příjmy z podnikání podle §7 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „zákon č. 586/1992 Sb.“), a proto se tyto příjmy zahrnují do vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění (v. z. p.) osob samostatně výdělečně činných – §3a zákona č. 592/1992 Sb.

– U OSVČ, která vede účetnictví se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů považuje základ daně z příjmů (§3a zákona č. 592/1992 Sb., věta třetí).

Závěr

Pokud OSVČ nevede účetnictví, pak odvede pojistné z příjmů podle §7 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. bez ohledu na to, zda jsou tyto příjmy od placení daně osvobozeny či nikoli.

Pro OSVČ, která vede účetnictví, je vyměřovací základ pro odvod pojistného na v. z. p. stanoven ve výši základu daně z příjmů pro daný rok. Pokud je takto stanovený příjem od placení daně osvobozen (jedná se i o příjmy z provozování fotovoltaických elektráren), pak OSVČ, která vede účetnictví, z těchto příjmů pojistné neplatí.