LEGISLATIVA

 

Využijte našich služeb a nechte si vše zařídit na klíč.

Administrativní kroky potřebné ke spuštění solární elektrárny

 

 • Žádost o připojení elektrárny u provozovatele distribuční soustavy (PDS=ČEZ/PRE/E.ON)
 • Vyjádření stavebního úřadu (pro RD většinou stačí pouze územní souhlas)
 • Schválení elektro-projektové dokumentace od PDS
 • Instalace elektrárny
 • Získání licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ)
 • Zkušební provoz (u větších zdrojů)
 • Smlouva s PDS
 • Připojení elektrárny do distribuční soustavy
 • Smlouva s odběratelem přebytků

 

Podklady pro vyřízení žádostí a administrativy

Kontaktní_údaje_FVE_FO 

PLNÁ MOC_Marešová_Prázdná

Souhlas vlastníků s instalací FVE

Pokud chcete vyřídit administrativu spojenou s žádostí o připojení FVE, zašlete nám laskavě vyplněnou tabulku s kontaktními údaji spolu s podepsanou plnou mocí a souhlasem všech vlastníků objektu, na kterém bude systém nainstalován. (podepsané dokumenty stačí zaslat naskenované emailem)

Za vyřízení administrativy spojené s žádostmi na ČEZ / PRE účtujeme poplatek 1500Kč včetně DPH. Tato částka bude odečtena z ceny díla v případě uzavření smlouvy o dílo.  V případě dotazů kontaktujte Moniku Marešovou (maresova@svp.cz, 734 371 293)

 

Právní minimum

Sluneční elektrárna je výrobna elektrické energie a v případě, že chce tuto výrobnu její provozovatel připojit do distribuční sítě, stává se na základě licence podnikatelem v oboru energetika. Na velikosti fotovoltaického systému nezáleží. Jakmile chce provozovatel prodávat energii do sítě, získávat zelené bonusy nebo výkupní ceny, musí se stát podnikatelem, aby mohl výše zmíněné částky fakturovat provozovateli distribuční sítě. Výkupní ceny stanovuje stát.

 • Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon
 • Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • Vyhláška č. 475/2005 Sb. prov. vyhláška zák. o podpoře využívání obn. zdrojů
 • Vyhláška č. 364/2007 Sb. novela vyhlášky č. 475/2005
 • Vyhláška č. 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích
 • Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

 

Podmínky získání licence k provozu elektrárny

Licenci pro podnikání v energetice vydává Energetický regulační úřad (ERÚ) fyzickým osobám, které splňují následující požadavky:

 • dosažení věku 21 let
 • úplná způsoblost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce

do 20 kWp není povinnost dokazovat odbornou způsobilost
do 1 MWp vyučení v oboru a 3 roky praxe nebo osvědčení o rekvalifikaci k
provozování malých elektráren

 

Mechanismus výkupních cen a zelených bonusů (feed-in tariff)

Princip výkupních cen:

Ze zákona č. 180/05 Sb. vyplývá povinnost pro provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční soustavy připojit fotovoltaický systém do přenosové soustavy a veškerou vyrobenou elektřinu (na kterou se vztahuje podpora) vykoupit. Výkup probíhá za cenu určenou pro daný rok Energetickým regulačním úřadem (viz Cenové rozhodnutí č.8/2008) a tato cena bude vyplácena jako minimální (navyšuje se o index PPI) po dobu následujících dvacet let.

Př. – Investor se rozhodne uvést do provozu systém v roce 2012 a rozhodne se pro systém výkupních cen. Pro daný rok uvedení systému do provozu je platná cena 6,16 Kč/kWh a tudíž v následujících dvaceti letech bude investor svoji elektřinu prodávat minimálně za tuto cenu. Tato cena nemůže klesnout, naopak, bude navyšována o index PPI (Cenový index průmyslové výroby = čili „průmyslová inflace“), který činí 2 – 4{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} ročně.

Princip zelených bonusů: Investor si ovšem může vybrat i jiné schéma podpory – tzv. zelený bonus (zeleným bonusem se rozumí finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny, která zohledňuje snížené poškozování životního prostředí využitím obnovitelného zdroje). Tento systém je více ve shodě s liberalizovaným trhem. Výrobce si na trhu musí najít obchodníka, kterému elektřinu prodá za tržní cenu. Cena je nižší než u konvenční elektřiny, protože v sobě obsahuje nestabilitu výroby, a je různá pro různé typy OZE. V momentu prodeje získá výrobce od provozovatele distribuční soustavy tzv. zelený bonus neboli prémii. Regulační úřad stanoví výši prémií tak, aby výrobce získal za jednotku prodané elektřiny o něco vyšší částku než v systému pevných výkupních cen.

Př. takovýto systém je povinný pro investory, kteří budou vyrobenou elektřinu využívat pro vlastní spotřebu.

Výkupní ceny jsou garantovány na 20 let včetně navyšování o 2 až 4{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}. Výše Zelených bonusů je vypisována vždy na 1 rok a odvíjí se od cen silové elektřiny. Součet zeleného bonusu a tržní ceny elektřiny bude ale vždy o něco vyšší než výše výkupní ceny (již valorizované po x letech fungování elektrárny), takže při vlastní spotřebě vyráběné elektřiny a tedy úspoře nákladů je Zelený bonus zpravidla výhodnější variantou.

V případě potřeby je možné každý rok změnit režim ze Zeleného bonusu na Výkupní cenu bez poplatku.

 

Hybridní solární elektrárny

V současné době pracuje Česká průmyslová fotovoltaická asociace na prosazení hybridních systémů do podmínek distribučních společností. Cílem je, aby každý mohl provozovat fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterií a současně dostával „dotace“ v podobě zelených bonusů.

Další výhodou HFVE je, že lze zamezit přetokům přebytků do sítě, tudíž nepotřebuje primárně žádné povolení a lze tedy provozovat i v oblastech, kde je aktuálně stop-stav. Po ukončení stop-stavu bude ale možné HFVE standardně připojit a dále provozovat i s podporou zeleného bonusu.

Jelikož jsou ale hybridní fotovoltaické elektrárny stále v plenkách, je nutné se při navrhování a schvalování těchto projektů obrátit na odbornou firmu, která má kontakty a detailní znalosti technických podmínek.

Pro více informací volejte + 420 734 497 809 nebo pište na machac@svp.cz

Můžeme Vám s něčím poradit?