Zdroj: www.solarniliga.cz, 13.8.2009

Rozdílný přístup stavebních úřadů při povolování solárních elektráren bude možná již brzy minulostí. Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravuje metodiku, podle které se chystá podstatné zjednodušení či úplné zrušení administrativní přípravy projektů ve vztahu se stavebním úřadem. Pro instalace na střechách zapojené v režimu zelených bonusů či v ostrovním provozu by tak vůbec nebyl třeba územní souhlas, ohláška či stavební povolení…

Z verze připravovaného předpisu, kterou má nyní naše redakce k dispozici, vyplývá, že instalace „střešní“ fotovoltaiky provozované v režimu zelených bonusů představuje stavební úpravu, což znamená, že podle § 81 odst. 3 stavebního zákona by neměl být třeba k jejich umístění územní souhlas a pro jejich provedení by podle § 103 odst. 1 písmo b) bod 2., popř. 6. nebylo vyžadováno stavební povolení ani ohláška. V návrhu metodického doporučení MMR není zatím nijak omezena velikost instalace na střechách ani není určen minimální podíl spotřeby, u kterých by šel zjednodušený postup aplikovat. Lze proto očekávat možné instalace provozované v režimu zelených bonusů, kde vlastní spotřeba bude minimální a většina produkce bude prodána do veřejné sítě. Obdobná absence územního souhlasu, ohlášky či stavebního povolení je navrhována i pro solární elektrárny v ostrovním provozu. Zjednodušení ale neruší povinnost vypořádání s dotčenými úřady (energetický distributor, příp. památkáři, …) ani doporučení získat souhlasy sousedů s instalací.

Paradoxem zůstává, že u „střešních“ systémů zapojených v režimu výkupních cen by měla být nově nastolena povinnost stavebního povolení a k užívání by měl být zapotřebí kolaudační souhlas, ačkoliv po technické stránce je zapojení v režimu výkupních cen jednodušší než u zelených bonusů. Odbor stavebního řádu MMR to zdůvodnil, že nedochází ke spotřebě vyrobené elektřiny v objektu. Jinými slovy řečeno, nemá-li občan vlastní střechu vhodnou k instalaci a rozhodne se třeba pronajmout střechu od souseda, má smůlu. Díky zvažované povinnosti stavebního povolení jej čeká náročnější kolečko s více razítky než bylo doposud obvyklé.

U jiných způsobů instalací se nepředpokládají výraznější změny oproti stávající situaci.

Dle naší sondy metodiku k posuzování projektů užívá minimálně jeden stavební úřad. Je však nutné zdůraznit, že metodika stále není platná a ne všechny stavební úřady mohou být shovívavé při „předčasné“ instalaci bez vypořádání vztahu s nimi. Za tento přestupek může být investor z řad občanů pokutován stavebním úřadem až do výše 200 000 Kč.

V příštím týdnu bude MMR zmíněný předpis teprve konzultovat s Energetickým regulačním úřadem, od kterého lze očekávat spíše nové omezující podmínky než další zjednodušení situace.

Jiří Dvořák