Státní orgány a distribuční společnosti se k budoucímu vývoji zelené energetiky staví alibisticky a porušují zákon

zdroj: článek z webu www.czepho.cz (Česká fotovoltaická průmyslová asociace)

Praha, 11. března 2010

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) se dnes společně s dalšími asociacemi postavily za zájmy drobných investorů a příznivců fotovoltaiky. Na dnešním jednání se státními institucemi a distribučními společnostmi o dalším rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Česku představily konkrétní návrh na řešení současné situace. Výsledkem jednání jsou asociace rozhořčeny, neboť přineslo jen oficiální proklamace a žádné konkrétní kroky vedoucí k řešení situace v oboru.

CZEPHO vzhledem k současné turbulentní situaci přivítala setkání se všemi zainteresovanými subjekty a ve snaze přispět k rychlému řešení přišla společně s Českou společností pro větrnou energii (ČSVE) a s Českým sdružením pro biomasu (CZ Biom) s návrhy na nezbytné kroky. „Především je nutné okamžitě uvolnit stop-stav pro solární elektrárnydo 200 kWp, tedy střešní instalace na rodinných domech a budovách firem,“ uvádí Jaromír Řehák, předseda CZEPHO. Asociace dále přišly s požadavkem na analýzu, která rozliší reálné a nereálné žádosti o připojení, přičemž nabídly metodickou pomoc.

Nezávislá analýza zpracovaná společností EGÚ Engineering Praha, kterou má CZEPHO k dispozici, prokazuje neexistenci technických důvodů pro omezování připojování jakýchkoli obnovitelných zdrojů energie. „Z dostupných dat a studií o vývoji fotovoltaiky u nás vyplývá především to, že distributoři i stát zaspali a teď hledají viníka někde jinde. To se bohužel potvrdilo i na dnešním jednání,“ konstatuje Řehák a pokračuje: „Naši členové nás za těchto okolností žádají o uplatnění právních kroků. Současně zvažujeme stížnost na Státní energetickou inspekci a Evropskou komisi.“

CZEPHO požaduje okamžité uvolnění blokací rezervací pro malé instalace. Těch do 200kWp je v České republice naprostá většina a na celkovém výkonu fotovoltaických elektráren se podílejí pouze 15{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z celkového instalovaného výkonu. „Je zcela zřejmé, že současný plošný stopstav odpovídá porušení energetického zákona i proto, že například malé střešní instalace sítě nejenže nepřetěžují, ale mají naopak stabilizační charakter,“ uvádí Řehák. Samospotřeba v čase a místě produkce nemůže způsobit výkyvy v síti, naopak znamená snížení ztrát i zatížení při přenosu elektřiny na větší vzdálenosti.

Dalším závažným problémem je netransparentnost v systému rezervací kapacit u distributorů, čísla počtů a objemů rezervací nejsou jasná ani distributorům. Asociace proto žádají předložení podrobné analýzy již udělených rezervací pro výstavbu fotovoltaických elektráren s odlišením reálných projektů od projektů spekulativních, které nebudou uskutečněny. Sdružení rovněž vyzývají ERÚ a distribuční společnosti ke spolupráci na pravidlech provozování distribuční soustavy a na změně legislativy, která zajistí zprůhlednění procesu rezervace kapacity.

Zájmem CZEPHO je nastolení takových podmínek, které by zaručily udržitelný rozvoj domácí solární energetiky. Podporuje proto vládní návrh novelizace zákona o podpoře OZE. „Za předpokladu, že budou investoři včas informováni o výkupní ceně, bude zajištěna přiměřená doba návratnosti a investoři budou obeznámeni s daty a způsobem výpočtu doby návratnosti, měly by být nové podmínky pro solidní investory přijatelné. Požadujeme, aby tyto údaje ERÚ zveřejnil pro každý následující rok vždy do konce června,“ uzavírá Řehák.

Fotovoltaická energie v podmínkách ČR

Fotovoltaické elektrárny jsou v České republice nejčistší a nejperspektivnější zdroj energie. Jejich provoz je bezemisní a energii, spotřebovanou na jejich výrobu, panely „splatí“ během dvou až tří let provozu, po uplynutí životnosti je elektrárna navíc plně recyklovatelná. Sluneční energie je také jediným typem obnovitelného zdroje, který je v budoucnu teoreticky schopen pokrývat téměř veškeré energetické nároky České republiky. Solární energii je zároveň možné – na rozdíl od té větrné či vodní, které jsou v podmínkách ČR limitované – získávat kdekoli, od střech domů, prázdných ploch brownfieldů či nevyužitých venkovských oblastí.

Česká průmyslová fotovoltaická asociace, www.czepho.cz

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) je dobrovolným, nevládním, neziskovým profesním sdružením zaměřeným na podporu a rozvoj fotovoltaiky. Jejím hlavním cílem je dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj fotovoltaiky v ČR. Za tímto účelem chce CZEPHO poskytovat součinnost a informační podporu státním institucím i distribučním společnostem, iniciovat legislativní, ekonomické aj. změny, shromažďovat informace a zkušenosti z praxe a podílet se na osvětě a vzdělávání veřejnosti v této oblasti. Členy asociace jsou zejména právnické osoby fotovoltaického průmyslu, vlastníci a provozovatelé fotovoltaických elektráren, vědečtí pracovníci a instituce, nevládní a neziskové organizace působící na poli obnovitelných zdrojů energie a všichni příznivci fotovoltaiky. Asociace sdružuje asi šedesát klíčových subjektů fotovoltaického trhu s více než 20{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} podílem na trhu mimo jiné např. společnosti Czech RE Agency, Energy 21, CE Solar, Conergy, Fronius, Liga Ekologických Alternativ, SCHOTT Solar CR, Satcon a další.