Dne 22. 12. 2012 byla mezi společnostmi E.ON Distribuce, a.s. a ČEPS, a.s. aktualizována smlouva o připojení distribuční soustavy k přenosové soustavě ČR. Tímto byla, k výše uvedenému datu, uvolněna distribuční kapacita pro uzavírání nových smluv o připojení výroben FVE a VTE k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s. ve výši cca 19 MW.

V současné době eviduje E.ON Distribuce, a.s. cca 1700 ks platných smluv s termínem připojení do konce r. 2012 a to zejména u zdrojů využívajících sluneční záření (FVE). Od začátku roku naše společnost zcela bezodkladně vyřídila cca 700 ks žádostí o první paralelní připojení k distribuční síti.

E.ON Distribuce,a.s. předpokládá, že se na naši společnost budou ve zvýšené míře obracet žadatelé ( cca až 1700 ) o připojení k distribuční soustavě v průběhu zbývajících měsíců roku 2012. Z důvodu transparentnosti a předvídatelnosti postupu ve věci prvního paralelního připojení výroben k distribuční síti v následujících měsících roku 2012 E.ON Distribuce, a.s. upozorňuje, že ti žadatelé o PPP výroben elektřiny k DS , kteří hodlají úspěšně ukončit proces PPP k DS do konce roku 2012, by měli podat žádosti o PPP výrobny elektřiny nejpozději do konce měsíce listopadu tohoto roku.

S ohledem na rostoucí počet žádostí o PPP, technickou, organizační a časovou náročnost celého procesu je zřejmé, že v těchto řízeních nebude z objektivních důvodů možno rozhodovat bezodkladně. Lze tedy očekávat vydání platného protokolu o ukončení procesu PPP v nejzazším termínu daném pravidly provozování distribuční soustavy (dále PPDS) od zahájení řízení, tedy od podání žádosti, a to za podmínky, že podaná žádost bude obsahovat všechny stanovené náležitosti a žadatelem budou splněny všechny podmínky PPP. V opačném případě bude postupováno dle platných PPPD.

Žádosti o PPP výroben podané po 1.12.2012 s největší pravděpodobností nebude možné do konce roku 2012 kladně zrealizovat.

E.ON Distribuce, a.s. deklaruje, že nadále každou obdrženou žádost o připojení výrobny k naší distribuční soustavě posuzuje individuálně v souladu s platnou energetickou legislativou a v souladu se smlouvou o připojení distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. k přenosové soustavě ČR uzavřenou mezi společnostmi E.ON Distribuce, a.s. a ČEPS, a.s. V případě, že nejsou důvody stanovené energetickým zákonem, pro které nelze zařízení žadatele připojit k distribuční soustavě, předloží E.ON Distribuce, a.s. žadateli v zákonné lhůtě návrh smlouvy o připojení.

převzato ze serveru „Solární novinky.cz“, upraveno