POZOR – AKTUÁLNÍ PLÁN VÝZEV OPŽP Z 6.KVĚTNA

zdroj: www.opzp.cz

Chcete přejít na ekologické vytápění v sídle vaší organizace nebo zateplit budovu? Máte zájem revitalizovat vodní tok nebo nádrž, obnovit zeleň ve vaší obci? Chcete poskytovat osvětu v oblasti životního prostředí? Prostředky na tyto a další aktivity můžete jako nestátní nezisková organizace získat z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Cílem podpory je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla a elektřiny a využití odpadního tepla. Podpora je realizována na celém území České republiky. Žádající subjekt musí prokázat tříletou historii své existence a být vlastníkem předmětu podpory.
Na podporu projektů v prioritní ose 3 je určeno téměř 673 milionů eur z Fondu soudržnosti.

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

1 2 3 4
Výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody
Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny
Výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních elektráren
Výstavba geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu
Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, bioplynové stanice
Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie
• – podporované projekty
1 – Občanská sdružení
2 – Obecně prospěšné společnosti
3 – Nadace a nadační fondy
4 – Církve a náboženské společnosti

Kdo může žádat o dotaci

Žadatelem o přidělení podpory se může stát nezisková organizace – občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev, náboženská společnost nebo nadace a nadační fond. Podrobný přehled o tom, v jakých oblastech můžete žádat o podporu, najdete v tabulce uvnitř letáku. Některé oblasti podpory jsou určeny pouze pro mimopražské projekty. Rozhodující pro podání žádosti je místo realizace projektu, nikoli sídlo žadatele.

Kdy můžete žádat o dotaci

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro konkrétní oblast podpory. Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy jsou zveřejňovány na www.opzp.cz v sekci Nabídka podpory. Jednotlivé výzvy jsou obvykle otevřeny po dobu dvou měsíců, kdy je možné projekty předkládat.

Výše podpory

Obecně platí, že podpora na projekty z OPŽP je poskytována maximálně do výše 90 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} celkových způsobilých veřejných výdajů (85 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z evropských fondů plus 5 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} příspěvek SFŽP nebo 5 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} příspěvek ze státního rozpočtu – kapitoly 315). Výše podpory se však liší u jednotlivých prioritních os a typů projektů. U projektů generujících příjem je výše podpory odvozena od finanční analýzy projektu. Na některé typy projektů se vztahují evropská pravidla pro udělování veřejné podpory. Podrobnosti naleznete v Implementačním do kumentu v kap. 8.1, vysvětlení nejdůležitějších pojmů najdete také na webových stránkách OPŽP. Příjemce podpory spolufinancuje projekt min. ve výši 10 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z celkových způsobilých výdajů projektu.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory, v Závazných pokynech pro žadatele a v Příručce pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP.