Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010

Zdroj: stránky Magistráru Hlavního Města Prahy

Dotace hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy (dále jen „dotace“) slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci změn topných systémů ve prospěch ušlechtilých paliv nebo k využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) v bytových objektech s charakteristikou trvalého užívání jako bytu na území hl. m. Prahy, které neslouží k podnikání (dále jen „byt“), které vedou ke snížení emisí škodlivin a tím ke zlepšení ovzduší.

Znak Prahy

Znak Prahy

 1. Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s trvalým pobytem na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt a které zprovozní ekologický zdroj v bytě v termínu od 1.9. 2009 do 31.10. 2010.
 2. Dotace se vztahuje na:
  1. náhradu neekologického topného systému ve prospěch ušlechtilých paliv (topný plyn, elektřina) případně přechod na centrální zásobování teplem;
  2. náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla);
  3. náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů), pokud na tento zdroj nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;
  4. náhradu lokálních topidel vytápěním centrálního typu (el. kotel, plyn. kotel nebo CZT), pokud na tato topidla nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;
  5. modernizaci plynového vytápění centrálního typu výměnou starého plynového kotle za nový, pokud na původní kotel nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;
  6. ohřev teplé užitkové vody solárními kolektory;
  7. fotovoltaické články;
  8. využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty).
 3. Dotace se nevztahuje na:
  1. topný zdroj využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě, nové půdní vestavbě a v rekreačním objektu;
  2. využití OZE v rekreačním objektu;
  3. topný zdroj, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva;
  4. instalaci ekologického zdroje finančně podpořenou z jiného dotačního programu;
 4. V případě kombinace více ekologických zdrojů, instalovaných v průběhu uplynulých deseti let lze dotaci přidělit v rámci bytu pouze najeden z nich; podpora dvou ekologických zdrojů v průběhu uvedeného období je možná pouze v případě kombinace nového ekologickéhozdroje určeného k vytápění a systému ohřevu teplé vody solárními kolektory (toto zvýhodnění se nevztahuje na kombinaci fotovoltaickéelektrárny a solárních kolektorů).
 5. Hl. m. Praha může poskytnout investorovi dotaci na základě písemné „Žádosti o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha prorok 2010“ (dále jen „žádost“), podané na předepsaném formuláři, který je k dispozici v elektronické podobě na stránkách envis.prahamesto.cz, případně fyzicky u přepážky odboru ochrany prostředí MHMP (dále jen „OOP MHMP“).
 6. Realizací Pravidel Programu Čistá energie Praha pro rok 2010 (dále jen „pravidla“) je pověřen OOP MHMP.
 7. Informace o způsobu podání žádosti a požadovaných dokladech obsahuje Instrukce pro investora ekologického zdroje (dále jen „instrukce“), která je součástí formuláře žádosti.
 8. Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 21 kalendářních dnů od uvedení ekologického zdroje do provozu. Investoři, kteří uvedliekologický zdroj do provozu v období od 1.9.2009 do 9.6.2010, musí podat žádost nejpozději do 30.6.2010.
 9. Podané žádosti budou zaregistrovány a vyhodnoceny podle předepsaných podmínek (při zachování pořadí podání žádosti). Žádosti neúplné, nedostatečně vyplněné, nedoložené požadovanými doklady nebo nepodepsané ztrácí pořadí. Investor bude k doplnění žádostivyzván do 30 kalendářních dnů od data podání žádosti. Nedoplní-li investor žádost v předepsaném termínu nebo nebude-li doplněnídostatečné, bude jeho žádost vyřazena a poskytnutí dotace zamítnuto. Doplněná žádost je zařazena zpět do pořadí dle data doručení jejíhodoplnění. Hlavní město Praha v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo „pravidel“ smlouvu s investorem neuzavře a žádost zamítne, o

  čemž investora písemně informuje.

 10. Žádosti podané po termínu, uvedeném v odstavci 8, budou registrovány a vyhodnoceny podle odstavce 9; v případě nevyčerpání limitufinančních prostředků na vyplacení žádostí podaných v řádném termínu, rozhodne v závěru výplatního období OOP MHMP o jejichvyplacení v plné nebo alikvotní výši (dle zůstatku finančních prostředků určených pro tento účel v rozpočtu hl. m. Prahy).
 11. Splnění termínů uvedených v odstavcích 1 a 8 je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí dotace. V případě nesplnění termínu podání žádosti dle odstavce 9 bude postupováno dle odstavce 10.
 12. Instalace a zprovoznění nového ekologického zdroje musí být provedeno a následně dokladováno v souladu s příslušnými technickýminormami a bezpečnostními předpisy odbornou firmou. K posouzení dostatečnosti dokladů je oprávněno pouze hl. m. Praha, zastoupenéOOP MHMP.
 13. Výše dotace:dotace nemůže být vyšší než investorem skutečně vynaložené a doložené náklady (s omezením dle následující tabulky);Typ ekologického zdroje (média) dotace omezenítopný plyn, elektřina, CZT 2.000 Kč / 1 kW max. 70 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} doložených nákladů max. 30.000 Kč na bytovou jednotku

  topný plyn (modernizace centrálního vytápění) 1.000 Kč / 1 kW max. 70 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} doložených nákladů max. 20.000 Kč na bytovou jednotku max. 150.000 Kč na centrální kotelnu

  tepelná čerpadla 80.000 Kč max. 50 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} doložených nákladů

  dřevo, dřevní palivové produkty 40.000 Kč max. 50 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} doložených nákladů

  fotovoltaické články 4.000 Kč / 1 m2 max. 60.000 Kč na jedno zařízení max. 50 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} doložených nákladů

  solární kolektory 5.000 Kč / 1 m2 max. 80.000 Kč na jedno zařízení max. 50 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} doložených nákladů

 14. Dotace ve výši uvedené v odstavci 13 budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účeluv rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými doklady, respektive na datu doplnění žádostikompletními doklady.
 15. OOP MHMP podle předložených dokladů určí výši dotace, hl. m. Praha uzavře s investorem smlouvu a v souladu s touto smlouvou vydáodboru účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy nejpozději do 8 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami příkaz k úhradě. Investorv případě kladného vyřízení žádosti obdrží v příloze informačního dopisu stejnopis smlouvy.
 16. Na dotaci není právní nárok. Odstoupení od smlouvy podle stanovených podmínek za hl. m. Prahu realizuje OOP MHMP.