Zdroj: Czech RE Agency, publikováno 23.4.2009

10. výzva operačního programu Životní prostředí umožňuje vybraným příjemcům získat dotaci na fotovoltaický systém „integrovaný do budovy“. Žádosti je možné podávat od 4. května 2009 do 30. června 2009.

Program: OPŽP (administrováno SFŽP)

  • Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
  • Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
  • Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny

Příjem žádostí: 4. květen – 30. červen 2009

Omezení v rámci výzvy:

  • Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 35 bodů v součtu bodového hodnocení technické kvality a ekologické relevance.
  • Instalace fotovoltaických systémů budou podporovány jen tehdy, pokud jsou integrovány do budovy. (Pozn.: dle aktuální verze implementačního dokumentu ze dne 10. 11. 2009 se jedná o fasádní aplikace nebo o panely na střeše, výše dotace až 40 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} ze způsobilých výdajů)
  • Minimální dotace 0,5 mil Kč, max. 50 mil Kč, resp. do výše de minimis.
  • V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu a to ve výši min. 10 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z celkových způsobilých výdajů projektu.

Příjemci:

  • Obce a města, Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, Svazky obcí, Příspěvkové organizace a organizační složky krajů, Kraje, Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu, Příspěvkové organizace – stát, Veřejné a státní vysoké školy, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, Veřejné výzkumné instituce (VVI), Občanská sdružení, Církve a náboženské společnosti, Obecně prospěšné společnosti, Nadace a nadační fondy
  • Občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy musí doložit k žádosti v rámci podoblastí 3.1.2 a 3.1.3 tříletou historii relevantními dokumenty.

Více informací zde.