Program Čistá energie Praha (dříve Program dotací hl.m. Prahy na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl.m. Prahy)

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 294 ze dne 10. března 2009 „Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2009“ (dále jen „pravidla“).

Komu je příspěvek určen :

Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy v době od 1.9. 2008 do 31.10. 2009 změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.). Poskytování dotací se jednoznačně řídí pravidly, jejichž úplné znění je uvedeno na straně 3 tohoto formuláře.

Způsob podání žádosti:

Investor, který splní podmínky pravidel, může požádat o dotaci v rámci programu v roce 2009 následujícím způsobem:

 • vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha“ (PDF soubor) a seznámí se s obsahem „Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha“ (PDF soubor), dále jen žádost a smlouva
 • doloží žádost čitelnou fotokopií všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání)
 • Žádost doloženou požadovanými doklady předloží ke kontrole v úředních hodinách oddělení energetických systémů OOP MHMP (Jungmannova 35/29, dveře č. 418, telefonním čísle 23600 4314, e-mail: dotace.topeni@cityofprague.cz), přičemž vyplní a podepíše smlouvu a následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy.

Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 21 dnů od uvedení nového ekologického zdroje do provozu (od data uvedení do provozu potvrzeného na stejnojmenném protokolu nebo záručním listu, viz bod 3 Nezbytné doklady). Výjimku tvoří investoři, kteří uvedli do provozu ekologický zdroj od 1.9. 2008 do 10.6. 2009. Pro tyto investory je lhůta podání žádosti do 30.6. 2009. Později podané žádosti, tj. podané po uvedených lhůtách, budou zaregistrovány a vyhodnoceny a pokud nebudou finanční prostředky na dotace vyčerpány na vyplacení žádostí podaných v řádném termínu, rozhodne OOP MHMP o jejich vyplacení v závěru výplatního období.

Nezbytné doklady:

 1. Jeden vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti.
 2. Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury, účtenky, kupní smlouvy) doplněné soupisem a součtem.
 3. Potvrzené záruční listy všech energetických zdrojů s uvedením jejich výkonů, datem uvedení do provozu, vystavené na jméno investora, případně protokol o uvedení do provozu (datum na těchto dokladech v období od 1.9. 2008 do 31.10. 2009 je rozhodující pro uplatnění žádosti).
 4. Revizní zprávy
 5. Doklad o smluvním zajištění dodávky příslušného topného média (zemní plyn, elektřina, CZT, atd.).
 6. Pokud investor není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost souhlasem vlastníka objektu se změnou topného zdroje v bytě žadatele.
 7. Ohlášení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu, případně platné stavební povolení.
 8. Pokud je investorem právnická osoba, doloží žádost výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců k datu podání žádosti.
 9. V případě zastupování investora jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci.
 10. V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení ( 1x foto objektu a 1x foto nového zdroje energie). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@cityofprague.cz.

Seznam nezbytných dokladů je z důvodu technické odlišnosti jednotlivých ekologických zdrojů pouze orientační. Upřesňující informace k nezbytným dokladům pro Vaši konkrétní žádost je možné získat na telefonním čísle 23600 4314 nebo na e-mailu: dotace.topeni@cityofprague.cz .

V případě formálních nedostatků nebo technických nejasností si může OOP MHMP vyžádat další doplňující doklady.