DOTACE – Nová Zelená Úsporám pro RODINNÉ DOMY  

 • Podporováno: FVE, FVE s akumulací elektřiny
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Maximální výše dotace: 25 000 Kč až 150 000 Kč (v závislosti na velikosti systému a způsobu využití) max. však 350 000 Kč na žadatele. Minimální výše není stanovena. Podíl na způsobilých nákladech: 50%
 • Kdo může žádat: vlastníci rodinných domů, stavebníci rodinných domů, vlastník práva stavby rodinného domu, správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn rodinný dům
 • Příjem žádostí: do 31. 12. 2021 (nebo do vyčerpání alokace)

DOTAČNÍ BONUS
Bonus až 20 000 Kč získáte, pokud využijete dotaci z NZÚ a současně vyměníte kotel na tuhá paliva za jiný zdroj tepla v rámci 2. nebo 3. vlny „kotlíkových dotací“. 

Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).( Musí být zapsáno v katastru nemovitostí k trvalému bydlení ). O dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu ( fyzické i právnické osoby ) požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6)  s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů.

  Pro rodinné domy památkově chráněné a nebo v památkově chráněném území nutno doložit souhlas památkářů. Při montáži na novostavbu (ještě neskolaudovaný objekt) nutno pro čerpání dotace doložit kolaudační rozhodnutí. Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná

  Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.

  U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.

  Nová Zelená Úsporám pro tepelné čerpadlo

  Nová Zelená Úsporám pro solární ohřev

  Podoblast podpory C.3:

  Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby. Ukončení příjmu žádostí: nejpozději 31. 12. 2021

  Plné znění podmínek programu najdete na webových stránkách www.novazelenausporam.cz

   

  Podoblast podpory C.2: Tepelná čerpadla

  » do stávajících budov již zateplených nebo v kombinaci se zateplením

  » zároveň s výměnou kotle na fosilní paliva (uhlí, LTO)

  Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

   

  Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
  země – voda B0/W35 4,3
  vzduch – voda A2/W35 3,1
  voda – voda W10/W35 5,1

   

   

  Bonus za kombinaci vybraných opatření

  Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření, ocení program Nová zelená úsporám kombinačním bonusem.

  • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A a podoblasti podpory C.3
  • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3 a podoblasti podpory C.4
  • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3 a podoblasti podpory C.1
  • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3, podoblasti podpory C.1 a podoblasti podpory C.4
  • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory C.2 a podoblasti podpory C.3

   

  Kombinace opatření Výše bonusu
  A + C.3 10 000 Kč
  A + C.3 + C.4 10 000 Kč
  A + C.3 + C.1 10 000 Kč
  A + C.3 + C.1 + C.4 10 000 Kč
  C.2 + C.3 10 000 Kč

  Bonus není poskytován v případě kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda a solárního termického systému (C.2.7 + C.3).

   

  Podpora na zpracování odborného posudku

  Oblast podpory A – dotace max. 25.000,- Kč

  Oblast podpory B – dotace max. 35.000,- Kč

  Oblast podpory C – dotace max.  5.000,- Kč 

  POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte, prosím, tento poptávkový formulář. Čím podrobněji vyplníte i nepovinné položky, tím rychleji Vám budeme schopni připravit nabídku. Budeme Vás kontaktovat v co nejkratší možné době.

  Ke svým dotazům či požadavkům uvádějte, prosím, telefonní číslo, usnadníte tím komunikaci a urychlíte vyřízení věci.


   FOTOVOLTAIKAFOTOTERMIKATEPLOVZDUŠNÉ PANELYSOLÁRNÍ LAMPYPODLAHOVÉ TOPENÍPLAŠIČE ZVĚŘE

   FOTOVOLTAIKA

   Síťová (bez baterií)Hybridní (s bateriemi)Ostrovní (bez sítě)Ohřev vody

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   FOTOTERMIKA

   Kolektory trubicovéKolektory plochéOhřev TUVOhřev TUV + přitápěníOhřev bazénuJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   TEPELNÉ ČERPADLO

   Země – voda (kolektor)Země – voda (vrt)Vzduch - vodaVzduch - vzduchVytápěníOhřev TUVOhřev bazénuChlazeníJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   TEPLOVZDUŠNÉ PANELY

   VětráníOdvlhčeníTemperováníJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   Instalace na stěnu:   Instalace na střechu:

   REKUPERACE

   CentrálníDecentrální/lokálníJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   CENTRÁLNÍ:

   DECENTRÁLNÍ:

   SOLÁRNÍ LAMPY

   Pro hřištěParkParkovištěZahradaStezkaUliceSilniceJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   PODLAHOVÉ TOPENÍ

   V objektu bude pouze podlahové vytápěníV objektu bude kombinace s radiátoryJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   PLAŠIČE ZVĚŘE

   Pro hřištěParkParkovištěStezku-Ulici-SilniciJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

    C.3.1. SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

    PODMÍNKY NZÚ

    • Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy  ≥   350 [kWh.m-2.rok-1]
    • Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody  50 [%]
    • Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury  45 [l.m-2]

     

    C.3.2. SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A PŘITÁPĚNÍ

    PODMÍNKY NZÚ

    • Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy  ≥   2200 [kWh.rok-1]
    • Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy  ≥     280 [kWh.m-2.rok-1]
    • Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury  45 [l.m-2]

     

    C.3.3. PŘÍMÝ FV OHŘEV

    PODMÍNKY NZÚ

    • pouze přímý ohřev, oddělený od distribuční soustavy
    • systém musí být vybaven technologií MPPT
    • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
    • nejméně 50% současné spotřeby energie na ohřev vody musí být pokryto z FV
    • minimální objem zásobníku musí být 80 litrů na 1kWp instalovaného výkonu FV
    • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

     

    C.3.4. FOTOVOLTAIKA S AKUMULACÍ ENERGIE DO VODY

    PODMÍNKY NZÚ

    • maximální FV výkon systému 10kWp
    • systém musí být propojen s distribuční soustavou
    • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
    • systém musí být vybaven technologií MPPT
    • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
    • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
    • systém musí dosáhnout alespoň 1700kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
    • minimální přípustný objem zásobníku vody je 120 litrů
    • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

     

    C.3.5. až C.3.6 FOTOVOLTAIKA S AKUMULACÍ DO BATERIÍ

    PODMÍNKY NZÚ

    C.3.5

    • maximální FV výkon systému 10kWp
    • systém musí být propojen s distribuční soustavou
    • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
    • systém musí být vybaven technologií MPPT
    • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
    • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
    • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
    • systém musí dosáhnout alespoň 1700kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
    • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
    • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
    • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

    C.3.6

    • maximální FV výkon systému 10kWp
    • systém musí být propojen s distribuční soustavou
    • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
    • systém musí být vybaven technologií MPPT
    • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
    • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
    • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
    • systém musí dosáhnout alespoň 3000kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
    • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
    • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
    • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

    C.3.7

    • maximální FV výkon systému 10kWp
    • systém musí být propojen s distribuční soustavou
    • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
    • systém musí být vybaven technologií MPPT
    • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
    • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
    • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
    • systém musí dosáhnout alespoň 4000kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
    • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
    • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
    • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

    C.3.8. FOTOVOLTAIKA S TEPELNÝM ČERPADLEM 

    C.3.9. FV SYSTÉM S AKUMULACÍ A VYUŽITÍM PŘEBYTKŮ NAD 3000kWh / rok

     

      

      Další informace o dotaci NZÚ  získáte telefonicky nebo e-mailem u našeho kolegy.

      Libor Veselý  tel.: 734 202 979  e-mail: solar@svp.cz