V České republice v současné době existují dva dotační programy, a to Nová Zelená úsporám a Krajské Kotlíkové dotace. Do roku 2015 běžel dotační program Čistá Energie Praha, ovšem zatím není vypsán termín další výzvy dotace.

Nová Zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí pro pořízení tepelného čerpadla, solárního systému, fotovoltaiky při výstavbě, rekonstrukci rodinného domu.  Žádost je možno podat před zahájením, po zahájení nebo dokonce po dokončení realizace.

Podmínkou dotace je provedení kvalifikovanou firmou, výběr zařízení z příslušného seznamu a současné zateplení rodinného domu na minimální energetickou třídu C, pokud ji dům splňuje, tak další zateplení už není nutností. Více informací naleznete na oficiálním webu www.novazelenausporam.cz.


DOTACE – Nová Zelená Úsporám  C3.1 – C3.7

NA CO SE DOTACE VZTAHUJE?

Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).( Musí být zapsáno v katastru nemovitostí k trvalému bydlení )

O dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu ( fyzické i právnické osoby ) požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami.

Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6)  s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů.

Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6).

Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

Pro rodinné domy památkově chráněné a nebo v památkově chráněném území nutno doložit souhlas památkářů

Při montáži na novostavbu (ještě neskolaudovaný objekt) nutno pro čerpání dotace doložit kolaudační rozhodnutí

Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná

Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.

U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.

 

C.3.1. SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

PODMÍNKY NZÚ

Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy                         ≥   350 [kWh.m-2.rok-1]

Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody                           50 [%]

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla

vztažený k celkové ploše apertury                                                         45 [l.m-2]

VÝŠE DOTACE: 30 000,– + 5 000 na odborný posudek

 

C.3.2. SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A PŘITÁPĚNÍ

Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy                       ≥   2200 [kWh.rok-1]

Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy                         ≥     280 [kWh.m-2.rok-1]

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla

vztažený k celkové ploše apertury                                                            45 [l.m-2]

VÝŠE DOTACE: 50 000,- + 5 000 na odborný posudek

 

C.3.3. PŘÍMÝ FV OHŘEV

PODMÍNKY NZÚ

 • pouze přímý ohřev, oddělený od distribuční soustavy
 • systém musí být vybaven technologií MPPT
 • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
 • nejméně 50% současné spotřeby energie na ohřev vody musí být pokryto z FV
 • minimální objem zásobníku musí být 80 litrů na 1kWp instalovaného výkonu FV
 • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

VÝŠE DOTACE: 35 000,– + 5 000 na odborný posudek

 

C.3.4. FOTOVOLTAIKA S AKUMULACÍ ENERGIE DO VODY

PODMÍNKY NZÚ

 • maximální FV výkon systému 10kWp
 • systém musí být propojen s distribuční soustavou
 • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
 • systém musí být vybaven technologií MPPT
 • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
 • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
 • systém musí dosáhnout alespoň 1700kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
 • minimální přípustný objem zásobníku vody je 120 litrů
 • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

VÝŠE DOTACE: 55 000,– + 5 000 na odborný posudek

 

C.3.5. a C.3.6 FOTOVOLTAIKA S AKUMULACÍ DO BATERIÍ

PODMÍNKY NZÚ

C.3.5

 • maximální FV výkon systému 10kWp
 • systém musí být propojen s distribuční soustavou
 • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
 • systém musí být vybaven technologií MPPT
 • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
 • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
 • systém musí dosáhnout alespoň 1700kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
 • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
 • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
 • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

VÝŠE DOTACE: 70 000,– + 5 000 na odborný posudek

C.3.6

 • maximální FV výkon systému 10kWp
 • systém musí být propojen s distribuční soustavou
 • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
 • systém musí být vybaven technologií MPPT
 • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
 • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
 • systém musí dosáhnout alespoň 3000kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
 • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
 • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
 • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

VÝŠE DOTACE: 100 000,– + 5 000 na odborný posudek

C.3.7

 • maximální FV výkon systému 10kWp
 • systém musí být propojen s distribuční soustavou
 • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
 • systém musí být vybaven technologií MPPT
 • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
 • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
 • systém musí dosáhnout alespoň 4000kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
 • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
 • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
 • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

VÝŠE DOTACE: 150 000,– Kč

Pro výkony do 10kWp není nutná licence ERÚ!

 

C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15% z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

 

Nová Zelená Úsporám pro tepelné čerpadlo

Zahájení příjmu žádostí: 22. 10. 2015

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby.

Ukončení příjmu žádostí: nejpozději 31. 12. 2021

Plné znění podmínek programu najdete na webových stránkách www.nova-zelenausporam.cz

 

Podoblast podpory C.2: Tepelná čerpadla

» do stávajících budov již zateplených nebo v kombinaci se zateplením

» zároveň s výměnou kotle na fosilní paliva (uhlí, LTO)

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
země – voda B0/W35 4,3
vzduch – voda A2/W35 3,1
voda – voda W10/W35 5,1

Výše podpory pro stávající rodinné domy s měrnou potřebou tepla na vytápění EA nepřesahující 150 kWh.m-2.rok-1:

Podporované opatření Výše podpory
C.2.6 Tepelné čerpadlo země-voda 80 000
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 60 000

Výše podpory pro stávající rodinné domy pouze za předpokladu, že žadatel současně žádá o podporu z oblasti A (snížení energetické náročnosti):

Podporované opatření Výše podpory
C.1.6 Tepelné čerpadlo země-voda 100 000
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000

 

Nová Zelená Úsporám pro solární ohřev

Podoblast podpory C.3: Instalace solárních systémů

Podporované opatření Výše podpory
C.3.1 – Solární systém pro přípravu teplé vody 35 000 Kč
C.3.2 – Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění 50 000 Kč

 

Bonus za kombinaci vybraných opatření

Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření, ocení program Nová zelená úsporám kombinačním bonusem.

 • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A a podoblasti podpory C.3
 • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3 a podoblasti podpory C.4
 • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3 a podoblasti podpory C.1
 • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3, podoblasti podpory C.1 a podoblasti podpory C.4
 • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory C.2 a podoblasti podpory C.3
Kombinace opatření Výše bonusu
A + C.3 10 000 Kč
A + C.3 + C.4 10 000 Kč
A + C.3 + C.1 10 000 Kč
A + C.3 + C.1 + C.4 10 000 Kč
C.2 + C.3 10 000 Kč

Bonus není poskytován v případě kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda a solárního termického systému (C.2.7 + C.3)

 

Nová Zelená Úsporám pro bytové jednotky v Praze

Oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Další informace o dotaci NZÚ  získáte telefonicky nebo e-mailem u našeho kolegy.

Libor Veselý  tel.: 734 202 979  e-mail: solar@svp.cz

Můžeme Vám s něčím poradit?