DOTACE – Nová Zelená Úsporám pro RODINNÉ DOMY  

Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme dotace vyřídit.

 • Podporováno: FVE, FVE s akumulací elektřiny
 • Místo realizace:  Česká republika
 • Maximální výše dotace: 40 000 Kč až 200 000 Kč (v závislosti na velikosti systému a způsobu využití)
 • Kdo může žádat: vlastníci rodinných domů, stavebníci rodinných domů, vlastník práva stavby rodinného domu, správce svěřeneckého fondu, do něhož byl vyčleněn rodinný dům, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte?

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

DOTAČNÍ BONUS
Bonus až 20 000 Kč získáte, pokud využijete dotaci z NZÚ a současně vyměníte kotel na tuhá paliva za jiný zdroj tepla v rámci 2. nebo 3. vlny „kotlíkových dotací“. 

Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).( Musí být zapsáno v katastru nemovitostí k trvalému bydlení ). O dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu ( fyzické i právnické osoby ) požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6)  s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů.

  Pro rodinné domy památkově chráněné a nebo v památkově chráněném území nutno doložit souhlas památkářů. Při montáži na novostavbu (ještě neskolaudovaný objekt) nutno pro čerpání dotace doložit kolaudační rozhodnutí. Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná

  Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.

  U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.

  Nová Zelená Úsporám pro tepelné čerpadlo

  Nová Zelená Úsporám pro solární ohřev

  Podoblast podpory C.3:

  Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby. Ukončení příjmu žádostí: nejpozději 31. 12. 2021

  Plné znění podmínek programu najdete na webových stránkách www.novazelenausporam.cz

   

  Podoblast podpory C.2: Tepelná čerpadla

  » do stávajících budov již zateplených nebo v kombinaci se zateplením

  » zároveň s výměnou kotle na fosilní paliva (uhlí, LTO)

  Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

   

  Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
  země – voda B0/W35 4,3
  vzduch – voda A2/W35 3,1
  voda – voda W10/W35 5,1

   

   

  Bonus za kombinaci vybraných opatření

  Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření, ocení program Nová zelená úsporám kombinačním bonusem.

  • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A a podoblasti podpory C.3
  • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3 a podoblasti podpory C.4
  • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3 a podoblasti podpory C.1
  • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3, podoblasti podpory C.1 a podoblasti podpory C.4
  • Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory C.2 a podoblasti podpory C.3

   

  Kombinace opatření Výše bonusu
  A + C.3 10 000 Kč
  A + C.3 + C.4 10 000 Kč
  A + C.3 + C.1 10 000 Kč
  A + C.3 + C.1 + C.4 10 000 Kč
  C.2 + C.3 10 000 Kč

  Bonus není poskytován v případě kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda a solárního termického systému (C.2.7 + C.3).

   

  Podpora na zpracování odborného posudku

  Oblast podpory A – dotace max. 25.000,- Kč

  Oblast podpory B – dotace max. 35.000,- Kč

  Oblast podpory C – dotace max.  5.000,- Kč 

  POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte, prosím, tento poptávkový formulář. Čím podrobněji vyplníte i nepovinné položky, tím rychleji Vám budeme schopni připravit nabídku. Budeme Vás kontaktovat v co nejkratší možné době.

  Ke svým dotazům či požadavkům uvádějte, prosím, telefonní číslo, usnadníte tím komunikaci a urychlíte vyřízení věci.


   FOTOVOLTAIKAFOTOTERMIKATEPLOVZDUŠNÉ PANELYSOLÁRNÍ LAMPYPODLAHOVÉ TOPENÍPLAŠIČE ZVĚŘE

   FOTOVOLTAIKA

   Síťová (bez baterií)Hybridní (s bateriemi)Ostrovní (bez sítě)Ohřev vody

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   FOTOTERMIKA

   Kolektory trubicovéKolektory plochéOhřev TUVOhřev TUV + přitápěníOhřev bazénuJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   TEPELNÉ ČERPADLO

   Země – voda (kolektor)Země – voda (vrt)Vzduch - vodaVzduch - vzduchVytápěníOhřev TUVOhřev bazénuChlazeníJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   TEPLOVZDUŠNÉ PANELY

   VětráníOdvlhčeníTemperováníJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   Instalace na stěnu:   Instalace na střechu:

   REKUPERACE

   CentrálníDecentrální/lokálníJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   CENTRÁLNÍ:

   DECENTRÁLNÍ:

   SOLÁRNÍ LAMPY

   Pro hřištěParkParkovištěZahradaStezkaUliceSilniceJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   PODLAHOVÉ TOPENÍ

   V objektu bude pouze podlahové vytápěníV objektu bude kombinace s radiátoryJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

   PLAŠIČE ZVĚŘE

   Pro hřištěParkParkovištěStezku-Ulici-SilniciJiné

   NEPOVINNÉ INFORMACE

    C.3.1. SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

    PODMÍNKY NZÚ

    • Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy  ≥   350 [kWh.m-2.rok-1]
    • Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody  50 [%]
    • Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury  45 [l.m-2]

     

    C.3.2. SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A PŘITÁPĚNÍ

    PODMÍNKY NZÚ

    • Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy  ≥   2200 [kWh.rok-1]
    • Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy  ≥     280 [kWh.m-2.rok-1]
    • Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury  45 [l.m-2]

     

    C.3.3. PŘÍMÝ FV OHŘEV

    PODMÍNKY NZÚ

    • pouze přímý ohřev, oddělený od distribuční soustavy
    • systém musí být vybaven technologií MPPT
    • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
    • nejméně 50% současné spotřeby energie na ohřev vody musí být pokryto z FV
    • minimální objem zásobníku musí být 80 litrů na 1kWp instalovaného výkonu FV
    • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

     

    C.3.4. FOTOVOLTAIKA S AKUMULACÍ ENERGIE DO VODY

    PODMÍNKY NZÚ

    • maximální FV výkon systému 10kWp
    • systém musí být propojen s distribuční soustavou
    • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
    • systém musí být vybaven technologií MPPT
    • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
    • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
    • systém musí dosáhnout alespoň 1700kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
    • minimální přípustný objem zásobníku vody je 120 litrů
    • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

     

    C.3.5. až C.3.6 FOTOVOLTAIKA S AKUMULACÍ DO BATERIÍ

    PODMÍNKY NZÚ

    C.3.5

    • maximální FV výkon systému 10kWp
    • systém musí být propojen s distribuční soustavou
    • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
    • systém musí být vybaven technologií MPPT
    • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
    • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
    • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
    • systém musí dosáhnout alespoň 1700kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
    • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
    • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
    • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

    C.3.6

    • maximální FV výkon systému 10kWp
    • systém musí být propojen s distribuční soustavou
    • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
    • systém musí být vybaven technologií MPPT
    • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
    • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
    • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
    • systém musí dosáhnout alespoň 3000kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
    • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
    • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
    • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

    C.3.7

    • maximální FV výkon systému 10kWp
    • systém musí být propojen s distribuční soustavou
    • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
    • systém musí být vybaven technologií MPPT
    • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
    • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
    • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
    • systém musí dosáhnout alespoň 4000kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
    • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
    • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
    • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

    C.3.8. FOTOVOLTAIKA S TEPELNÝM ČERPADLEM 

    C.3.9. FV SYSTÉM S AKUMULACÍ A VYUŽITÍM PŘEBYTKŮ NAD 3000kWh / rok

     

      

      Další informace o dotaci NZÚ  získáte telefonicky nebo e-mailem u našeho kolegy.

      Libor Veselý  tel.: 734 202 979  e-mail: solar@svp.cz