Kotlíkové dotace skončily, ale chystá se náhrada

Program OPŽP 2014–2020 v uplynulém roce skončil a s ním i kotlíkové dotace. Nicméně ne na dlouho. Ministerstvo životního prostředí chystá nástupnický program OPŽP 2021–2027. V návrhu Programového dokumentu OPŽP 2021–2027 je jako jedna z podporovaných aktivit uvedena výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva. Brzy tak dojde k obnovení kotlíkových dotací. Odhaduje se, že v současné době je v České republice stále provozováno zhruba 300 tisíc kotlů 1. a 2. emisní třídy.

Podpora projektů v oblasti ochrany životního prostředí bude prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí pokračovat i v programovém období 2021–2027.

Program je v současnosti ve fázi příprav. Výsledná podoba podporovaných aktivit nebo struktura se tak může od současného návrhu lišit. Předpokládáme však, že velká část aktuálně podporovaných aktivit bude podporována i nadále. Zároveň přinese program celou řadu novinek – snadnější realizaci komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu environmentálního vzdělávání, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod.

Program bude opět zaměřený zejména na veřejný sektor. Nicméně např. v oblasti oběhového hospodářství nebo ochrany ovzduší očekáváme i výrazné zapojení soukromého sektoru.

Jak dlouho bude program fungovat

Program je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen.

 

Jaké oblasti bude podporovat

  • energetické úspory a obnovitelné zdroje energie – ve veřejném sektoru a v domácnostech,
  • adaptace na změny klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních center,
  • vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací a čistíren odpadních vod,
  • oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a energetického využití,
  • biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění migračních překážek, omezování šíření invazních druhů,
  • ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší,
  • sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit.

Kolik prostředků má program k dispozici

Program poskytne celkovou podporu přibližně 2,3 mld. eur, tj. přes 60 mld. Kč.

 

Komu je podpora určena

Program v závislosti na jednotlivých aktivitách bude podporovat veřejný sektor, podnikatele i domácnosti.

 

Výše podpory

Výše a míra podpory se bude lišit v závislosti na jednotlivých podporovaných aktivitách. V této fázi přípravy ještě není stanovena.