převzato ze serveru Solarninovinky.cz

S koncem roku 2010 definitivně skončilo daňové osvobození příjmů z provozu fotovoltaických elektráren (FVE). To platí i pro všechny drobné provozovatele střešních solárních zařízení.

Veškeré příjmy z provozu FVE včetně energie vyrobené pro osobní potřebu musejí za rok 2011 zahrnout do příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů.

Pokud zahájili provoz svého zařízení až v roce 2010 nebo v loňském roce, nemusejí vést podvojné účetnictví. Buď povedou daňovou evidenci a uplatní prokázané, tedy skutečné výdaje, anebo si zvolí paušální výdaje ve výši 40 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z příjmů. Podnikají podle zvláštních předpisů, přesně řečeno podle energetického zákona, a proto mají nižší paušál než živnostníci.

Paušál mohou využít i ti, kdo FVE uvedli do provozu do konce roku 2009 a musí vést podvojné účetnictví. V tom případě ale budou v přiznání zdaňovat příjmy, nikoli účetní výnosy.

Z výdajů v prokázané výši tvoří nejvýznamnější položky odpisy, a pokud si pořídili zařízení na výrobu solární energie na leasing, tak i nájemné. Zde došlo od roku 2011 k významným změnám. Pokusíme se jim poradit, jak se s nimi nejlépe poprat.

Panely se odpisují 20 let

Fotovoltaická elektrárna nepředstavuje jeden hmotný majetek. Zjednodušeně ji můžeme rozdělit na technologickou a stavební část, přičemž pro každou z nich platí zvláštní režim pro odpisování.

Technologická část zahrnuje movité věci, jako fotovoltaické panely, generátory, elektromotory a fotovoltaické články.

„Papírově“ jde tedy o několik samostatných věcí, přičemž u každé se posuzuje zvlášť, zda její vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a zda ji tedy lze zařadit jako samostatný hmotný majetek. Pokud se některá z nich dostane pod tuto hranici, pak lze postupovat dvojím způsobem.

Například měnič má cenu 35 000 Kč. Buď se tady jedná o přímý daňový výdaj, nebo ho lze se všemi ostatními samostatnými věcmi posoudit jako soubor se samostatným technicko-ekonomickým určením a tento soubor odepisovat jako jeden celek.

Ať už bude poplatník odpisovat jednotlivé movité věci zvlášť, nebo celý soubor dohromady, od roku 2011 platí zcela nový způsob odpisování. Odpisuje se rovnoměrně po dobu 240 měsíců až do 100 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} vstupní ceny.

Velmi důležité je to, že poplatník má v těchto případech povinnost zahájit odpisování a že odpisování nemůže přerušit.

Nemůže se například rozhodnout, že odloží zahájení odpisování o jeden či dva roky, když v určitém kalendářním roce „nenahání“ výdaje, což zákon připouští u standardního hmotného majetku. Rozhodne-li se v určitém roce pro paušální výdaje, o 12/240 výdajů na odpisy nenávratně přijde.

Odpisování musí být podle zákona zahájeno počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž je zařízení schopné provozu. Za část roku se uplatní odpisy v alikvotní výši.

Příklad: Pan Zahrádka uvedl FVE na střeše svého domku do provozu 10. 6. 2011. Odpisování zahájí od července a v roce 2011 si může dát do výdajů odpisy ve výši 6/240 ze vstupní ceny movitých věcí FVE.

Nový způsob odpisování se však od 1. 1. 2011 vztahuje i na hmotný majetek, který byl již zaevidován a využíván k provozu solárních zařízení před tímto datem. Příklad: Pan Zahrádka provozuje fotovoltaickou elektrárnu umístěnou na střeše rodinného domu již od května 2009. Příjem z jejího provozu měl do konce r. 2010 od daně osvobozen. Vzhledem k tomu, že k osvobozenému příjmu nelze uplatňovat daňové výdaje, hmotný majetek neodpisoval. Movité věci své FVE vloží počínaje rokem 2011 do obchodního majetku a začne je rovnoměrně odpisovat po dobu 240 měsíců. Daňovým výdajem roku 2011 bude 12/240 vstupní ceny.

Se střechou to není snadné

Zcela jinak tomu ale bude u stavební části FVE. Ta zahrnuje stavební úpravu střechy, nosnou konstrukci a kabeláž pro rozvod elektrické energie z článků.

Tady se i v roce 2011 postupuje klasicky postaru, kdy se nemovitosti odpisují třicet let. Jedná se o technické zhodnocení rodinného domu. Zákon ho však v tomto případě neumožňuje odpisovat samostatně, i když by nebyl problém zjistit jeho vstupní cenu. V tom je právě velká potíž. Chce-li poplatník uplatňovat odpisy z této stavební části, musí nejprve vložit dům do obchodního majetku a určit vstupní cenu celého technicky zhodnoceného domu. Úplně stejně, jako kdyby v domě bydlel a zároveň podnikal v jakémkoli oboru na živnostenský list.

Pokud například dům koupil do pěti let před jeho vložením do obchodního majetku, vstupní cenou bude pořizovací cena zvýšená o náklady vynaložené na toto technické zhodnocení. Nad pět let musí mít vždy znalecký posudek. Poplatník ovšem může uplatnit do daňových výdajů odpisy domu jen v poměrné výši, která se vztahuje k části, kde je FVE.

Pokud se týká stanovení poměrné části, tradičně se bere poměr podlahové plochy využívané k podnikání k celkové podlahové ploše domu. V případě solárního zařízení na střeše toto kritérium nefunguje.

Pokud by chtěl mít poplatník opravdu jistotu, má možnost požádat správce daně o závazné posouzení poměru výdajů podle § 24b zákona o daních z příjmů. Za to ale stát vybere poplatek 10 000 Kč. Proto řada poplatníků tuto jistotu oželí a buď odpisuje střešní konstrukci „partyzánsky“, nebo se raději omezí jen na část technologickou.

Leasing trvá 20 let

Podmínky pro uplatňování nájemného do výdajů při finančním leasingu movitých věcí u FVE už nebudou tak výhodné. Zákon sjednotil od 1. 1. 2011 minimální dobu trvání nájmu shodně s dobou odpisování, tedy na 20 let.

Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byl předmět nájmu nájemci přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Další podmínky pro uznání nájemného do výdajů zůstávají stejné jako u jiných leasingových smluv – po ukončení doby nájmu musí následovat bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu a poplatník musí zahrnout odkoupený majetek do svého obchodního majetku. Tato nová úprava se ale vztahuje na smlouvy sjednané až po 1. 1. 2011.

Pokud byla leasingová smlouva uzavřena do konce roku 2010 a současně do tohoto data leasing fakticky započal, platí předpisy účinné do 31. 12. 2010, a to až do ukončení smlouvy. Jestliže například byla uzavřena smlouva na 10 let a leasing začal 1. 7. 2010, doběhne standardně 30. 6.

Autor: Josef Drbohlav (Autor pracuje na Finančním úřadu pro Prahu 7)