Daňové zákony v souvislosti s provozováním FVE

Fotovoltaické elektrárny jsou obnovitelným zdrojem energie na úrovni malých vodních elektráren, větrných elektráren a podobně. Provoz sluneční elektrárny je podnikáním podle zvláštního předpisu (podle Energetického zákona, č. 91/2005Sb.) a na tuto činnost je nutné mít licenci Energetického regulačního úřadu (ERÚ) – licence je obdobouživnostenského listu, opravňuje k podnikání v daném oboru. V případě, že tuto činnost začne vykonávat osoba, která doposud nebyla podnikatelem, ERÚ jí zprostředkuje přidělení IČO.

Další nutnou podmínkou provozu sluneční elektrárny jsou obchodní smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy (ČEZ, E.ON, PRE), na základě kterých pak provozovatel elektrárny fakturuje vyrobenou energii. Dodávky energie do distribuční sítě pak mohou probíhat ve dvou základních režimech, v režimu výkupní ceny, tj. v případě, že provozovatel dodává veškerou produkci do distribuční sítě, nebo v režimu tzv. zelených bonusů, tj. v případě, že provozovatel vyrobenou energii spotřebovává a do distribuční sítě dodává pouze přebytky – za spotřebovanou energii dostane provozovatel zaplacený zelený bonus, za dodané přebytky pak výkupní cenu.

Osvobození od daně z příjmu

Sluneční elektrárny jsou obnovitelným zdrojem energie, z tohoto titulu jsou příjmy z provozu elektrárny dle § 4 odstavce 1 písmene e) Zákona o dani z příjmu (ZDP) osvobozeny od daně z příjmu, a to v roce, kdy byla elektrárna poprvé uvedena do provozu a v pěti letech bezprostředně následujících (1+5).

O osvobození však platí, že není povinné – provozovatel sluneční elektrárny může osvobození dobrovolně zříci v případě, že pro něj osvobození příjmů není z nějakého důvodu výhodné, což ale bývá ojedinělý případ. Osvobození příjmů je výhodné pouze tehdy, když je v „osvobozeném“ období dosahováno zisku, zjednodušeně tehdy, když je co osvobozovat. V případě, že provozovatel sluneční elektrárny osvobození využije, pak není v tomto období možné proti osvobozeným příjmům vykazovat jakékoliv výdaje, včetně odpisů zařízení.

Osvobození podle §4 odst. 1 písmene e) ZDP je automatické. Nemusí se tedy o osvobození žádným způsobem žádat. Naopak se podává oznámení o nepoužití osvobození (vzdání se osvobození) správci daně, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny do provozu. Na osvobození není nárok při pronájmu zařízení nebo při převedení vlastnických práv na dalšího vlastníka. Na vzdání se osvobození neexistuje žádný standardizovaný formulář vydaný správcem daně, vzdání se osvobození probíhá formou písemného prohlášení.

Pokud by poplatník měl pouze příjmy z provozu sluneční elektrárny, nebo například kombinaci závislé činnosti (zaměstnání) a příjmů z provozu elektrárny, nemusí v případě uplatnění osvobození po tuto dobu podávat daňové přiznání. Osvobození se týká pouze příjmů z provozu sluneční elektrárny, pokud má poplatník i jiné příjmy podrobené dani (například z podnikání jako OSVČ na živnostenský list), na základě kterých je povinen podat daňové přiznání, tak daňové přiznání v každém případě podat musí. Po skončení osvobození nastává povinnost podat daňové přiznání v případě, že roční příjmy (nikoliv zisk) z provozu sluneční elektrárny dosáhly za dané zdaňovací období částky větší než 6.000,- Kč. Pro příjmy z podnikání dle zvláštního předpisu je v daňovém přiznání vyhrazena zvláštní příloha, daňové přiznání může pro provozovatele za úplatu zpracovat daňový poradce.

Odpisování

Solární elektrárna je dlouhodobým hmotným majetkem, poplatník jakožto podnikatel může svou investici průběžně odpisovat, naopak nelze v nákladech poplatníka uplatnit celou investici roce pořízení tak, jako by tomu bylo u pořízení drobného hmotného majetku (výdaj do 40.000,- bez DPH). Odpisy probíhají z tzv. vstupní ceny, tato vstupní cena je rovna výdajům vynaloženým do doby uvedení zařízení do užívání, které jsou sníženy o hodnotu případné poskytnuté dotace. Uvedená zařízení patří do odpisové skupiny 2, odpisují se jako samostatná movitá věc. Nejedná se o technické zhodnocení (u budov), zařízení je samostatnou movitou věcí, která slouží ke svému účelu samostatně. Podle zákona o daních z příjmů se za samostatné movité věci považují výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny. Výčet takových zařízení je uveden v pokynu ministerstva financí D-300 v části týkající se uplatňování zákona o daních z příjmů § 26.

Doba odpisování je 5 let. Odpisování se stanoví buď formou rovnoměrných odpisů nebo zrychlených odpisů. Pokud by se jednalo o nové zařízení, které u předchozího vlastníka bylo zbožím (nebylo nikdy v minulosti odpisováno), je možné v prvním roce odpisování navýšit hodnotu odpisů o 10{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} – jedná se o daňovou úsporu v prvním roce odepisování, jakýsi bonus do začátku investování. Je třeba uvést, že doba odpisování fotovoltaických panelů na úrovni 5 let je doba minimální, provozovatel se může v případě, že celou investici využívá pro podnikání a v případě, že zvolil rovnoměrné odpisy rozhodnout, že si dobu odpisování libovolně prodlouží tak, jak je to pro něj výhodné. Stanovená doba odpisování je tedy pouze minimální a zařízení lze za splnění výše uvedených podmínek odpisovat i delší dobu, což může být v některých případech výhodné.

Pětiletou dobu odpisování (odp. sk. 2) nelze uplatnit v případě, že moduly sluneční elektrárny nahrazují střešní krytinu. V tomto případě platí, že zařízení tvoří s budovou jeden funkční celek, bylo by třeba na něj pohlížet jako na technické zhodnocení budovy a doba odpisování by tedy byla shodná s dobou odpisování budovy, a to i v případě, že budova již byla v minulosti zcela odepsána.

Obecně platí, že v případě používání majetku pro osobní spotřebu i podnikání je nutné výdaje (náklady) krátit v poměrné výši ve vztahu k osobní spotřebě a toto pravidlo se týká i uplatňování odpisů. U sluneční elektrárny je podíl osobní spotřeby zjistitelný porovnáním výše celkové výroby a úhrnu dodávek do distribuční sítě. Toto se týká především instalací slunečních elektráren na rodinných domech.

Odkaz na SKP (Standardní klasifikaci produkce, zařazení do odpisových skupin) naleznete na www stránkách ČSÚ, třídy pak v části „Vysvětlivky“. Použité zkratky: Z = zahrnout, ZT = zahrnout také, N = nezahrnout. Provozně technologické zařízení fotovoltaické elektrárny je klasifikováno v SKP třídě 32.10.52, příslušenstvím tohoto majetku bude i případná polohovací jednotka. Odpisy majetku je možné zahájit kdykoliv, je to plně v dispozici poplatníka, období ve kterém je nutné zahájit odpisy není žádným zákonem stanoveno. Odpisování je možné přesunout libovolně do budoucna, do období, ve kterém bude odpisování pro provozovatele nejvýhodnější. Odpisy je tedy možné zahájit až po době uplynutí lhůty pro osvobození příjmů, což je pro většinu provozovatelů samozřejmě výhodné.

Daň z přidané hodnoty

Při pořízení fotovoltaických elektráren instalovaných na objekty určené k bydlení (rodinné domy, bytové domy atp.) je možné dodavatelem technologie uplatnit v souladu s §48a Zákona o dani z přidané hodnoty sníženou sazbu DPH 9{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}. Jedná se o výjimku pro tzv. stavby sociálního bydlení, která se vztahuje na rodinné domy o celkové podlahové ploše do 350m čtverečních a pro bytové domy, ve kterém jsou pouze byty o výměře do 120m čtverečních. Tato výjimka bude platit do roku 2010.

DPH se zahrne do vstupní ceny FVE pro účely odpisování zařízení u subjektů, které nejsou plátcem DPH a tudíž nemohli uplatnit odpočet DPH při pořízení sluneční elektrárny.

Podnikatel má povinnost zaregistrovat se u místně příslušného finančního úřadu jako plátce DPH v případě, že jeho obrat za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců překročil sumu 1.000.000 Kč. Pokud nepřekročí obrat 10.000.000 Kč za kalendářní měsíc, bude plátcem čtvrtletním (daňové přiznání k DPH 4x za rok), v opačném případě bude plátcem měsíčním. Plátce DPH bude zelené bonusy, výkupní cenu a částky za přebytky dodané do distribuční sítě fakturovat distribuční společnosti tak, že ke stanovené ceně bez DPH připočte DPH ve výši 19{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}. Neplátce daně fakturuje částky bez DPH.

Náklady a ztráta z minulých let

V případě, že je to pro poplatníka výhodné, je možné pro účely daňového přiznání vykazovat náklady paušálně ve výši 40{79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368} z dosažených příjmů dle §7 písmene c) ZDP. V případě použití paušálu propadají v daném roce odpisy, pokud odpisování bylo v minulosti zahájeno (pokyn D-300 MFČR). Náklady pro účely daňového přiznání je rovněž možné uplatňovat v prokazatelné výši.

Ztrátu z minulých let je možné uplatňovat po dobu následujících 5 let. Ztráta je v daném roce uplatnitelná i proti jiným druhům příjmů (například příjmů OSVČ) s výjimkou příjmů ze závislé činnosti.

Daňové přiznání a komunikace s úřady

Daňové přiznání není nutné podávat v průběhu trvání zákonného osvobození od daně z příjmu v případě, že poplatník nemá jiné příjmy z podnikání, například jako OSVČ. Po uplynutí osvobození se jedná o příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (§7) a tyto jsou předmětem daně z příjmu, tudíž je třeba každý rok ve stanovené lhůtě podat daňové přiznání a zaplatit vypočtenou daň. Kromě daňového přiznání musí poplatník podat přehled příjmů Okresní správě sociálního zabezpečení a na svoji zdravotní pojišťovnu.

Za účelem podání daňového přiznání je vhodné využít služeb daňového poradce. Běžná sazba daňového poradce za jednu hodinu odborné práce se pohybuje od 150,- do 700,- Kč. Za vypracování daňového přiznání je předpokládaná částka 1.000,- až 2.500,- Kč podle složitosti.

Po získání licence na výrobu elektřiny by se měl novopečený podnikatel zaregistrovat u těchto institucí:

  • finanční úřad, do 30 dnů
  • OSSZ, do 8 dnů
  • zdravotní pojišťovna, do 8 dnů

Daňová evidence vs. podvojné účetnictví

V případě již existující podnikatelské činnosti se příjmy (výnosy) z provozu solárních zařízení stávají součástí již vedené daňové evidence nebo podvojného účetnictví poplatníka. Není povinné vedení podvojného účetnictví a je tak umožněno vést pouze daňovou evidenci (vedení daňové evidence je výrazně jednodušší než vedení podvojného účetnictví), povinnost vedení podvojného účetnictví vzniká až po překročení obratu 25.000.000,- Kč. Daňová evidence nemá přesně definovanou formu, jedná se o jakýkoliv přehled výdajů a příjmů, který může být veden i elektronicky pomocí tabulkového procesoru v počítači (např. Excel).