V případě termického systému dopadající sluneční záření ohřívá teplonosné medium v kolektoru, které následně předává energii do zásobníku. Pro řízení je obvykle použit regulátor, který spíná čerpadlo pokud je měřená teplota média v kolektoru o nastavený rozdíl vyšší nežli teplota v zásobníku. Tímto je zajištěn efektivní přenos tepelné energie směrem do zásobníku.

Nevýhodou tohoto řešení je závislost účinnosti systému na teplotě okolí – v zimních měsících, kdy je nedostatek sluneční energie dochází kvůli nižším teplotám k vyšším tepelným ztrátám v rámci kolektorů a instalovaného potrubí. Nízká intenzita záření navíc může způsobit, že není podmínka rozdílu teplot splněna a sluneční energie tudíž není vůbec využita. Jelikož je účinnost systému závislá na provozní teplotě, je vhodné jeho využití pro předehřev vody, příp. nízkoteplotní vytápění.

V případě fotovoltaického systému se účinnost FV panelů zvyšuje s klesající teplotou okolí (z důvodu lepšího chlazení FV článků), což je výhodné v zimním období, kdy je energie nedostatek. Např. v případě krystalických křemíkových FV článků je nárůst účinnosti vlivem nižší provozní teploty cca 0,4 {79509491934a9189f6caf711b45d28419197db5ab2ea3b92582a7990f52a4368}/°C.

I při nízké intenzitě záření je systém schopen provozu a okamžitě předává energii do zátěže (topné spirály). Účinnost vlastního ohřevu z principu nesouvisí s teplotou ohřívané vody, a proto může být tento systém vhodně použit i pro aplikace s vyššími teplotami. Velice jednoduchý a účinný je i rozvod energie od generátoru (FV panely) ke spotřebičům (např. topná spirála v zásobníku, topný konvektor) a jejich řízení. V případě, že je zásobník natopen, lze bez jakýchkoliv dalších problémů (např. přehřátí systému) topnou spirálu elektricky odpojit.

Autoři: Petr Wolf, Vítězslav Benda (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, Kat. elektrotechnologie)

Celý článek na solarninovinky.cz